Biomassa Uitstoot

De biomassa industrie probeert alle discussie over uitstoot van deze ongereguleerde houtstook uit de weg te gaan.

En als je doorvraagt komt er fijnstof en stikstofoxiden…

Helaas…

Maar ook over:
CO2
SO2
Arseen
Cadmium
Nikkel

CO2 (aantoonbaar meer dan bij de verbranding van aardgas)
SO2, Zwaveldioxide >> Nu snap ik mijn omschrijving alsof ik zwavel rook…
Arseen     https://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen
Cadmium http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/cadmium-556.html
Nikkel https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/fb8338640e3db_rapport_basf_de_meern.pdf      

Poedervormige nikkelverbindingen kunnen bij inhaleren kankerverwekkend zijn, en zijn bij langdurig inhaleren direct toxisch. 

Dit komt er uit de pijp bij een kleine, buiten controle vallende, centrale. 
Allemaal onzichtbare stoffen…. Wel te ruiken soms…  Zonder zichtbare overlast is er geen probleem!!

Grotere centrales kunnen worden voorzien van een Electrostatic Precipitator, kost veel geld, veel ruimte. 


Maar het trucje waar klaarblijkelijk Gemeente Ede (en heel veel andere gemeenten) in zijn getuind is 2 pijpen , 2 kleine centrales. De vermogens per centrale zijn er op aangepast…


Het kan overigens nog erger…. er zijn ‘biomassa centrales’ in nieuwe woonwijken opgesteld zo groot als een scheepscontainer….. zero ruimte voor filters…

Alle rekentrucs met CO2 vertroebelen de blik op het klimaatprobleem.

Uit Trouw, 7 april 2020.

 

Is CO2 altijd CO2? Het stellen van de vraag klinkt wellicht een beetje vreemd. Natuurlijk, kooldioxide is kooldioxide. Een tafel is toch ook geen stoel? Toch is de vraag terecht nu uit onderzoek van CE Delft is gebleken dat afvalverwerkers de helft van hun CO2-uitstoot buiten de boeken houden.

De regels zijn duidelijk. CO2, kooldioxide, is een schadelijk broeikasgas. In 2015 maakte de wereld daarover afspraken, met als doel de CO2-uitstoot sterk te verminderen om een klimaatcrisis te voorkomen. Wereldwijd wordt dus ingezet op duurzame energievormen, ter vervanging van olie, gas en kolen die bij verbranding grote bronnen van CO2 zijn. Wind- en zonne-energie bijvoorbeeld.

Maar er is ook ‘groene energie’ waarvan de opwekking wél bijdraagt aan extra CO2-uitstoot. Energie, geleverd door biomassacentrales of van kolencentrales die hout bijstoken bijvoorbeeld. Of energie die vrijkomt bij afvalverwerkers die organisch afval als groen- en plantenresten, maar ook modder en hout vergisten, vergassen of verbranden. Biogene CO2, zoals CE Delft dat noemt.

Op papier gaat het hier om ‘klimaatneutrale energie’, want al deze grondstoffen zijn van plantaardige, natuurlijke origine. De redenering daarbij is dat planten en bomen na verloop van tijd gewoon terug groeien en de nodige CO2 weer uit de atmosfeer opnemen, want kool­dioxide is onmisbaar voor hun groei.

Alle rekentrucs met CO2 vertroebelen de blik op het klimaatprobleem

Terecht stellen steeds meer mensen kritische vragen bij deze praktijk. Het tempo waarin biogene CO2 de atmosfeer in wordt geblazen is al snel hoger dan planten en bomen in hun groei kunnen bijhouden, is de kern van hun redenering. Jaar in jaar uit gaat het om enorme hoeveelheden CO2. Alleen de Nederlandse vuilverwerkers bijvoorbeeld brengen zo, volkomen legaal, net zo veel CO2 de atmosfeer in als een middelgrote kolencentrale aan kooldioxide uitstoot.

Alle rekentrucs met CO2 vertroebelen de blik op het klimaatprobleem. Daarbij dringt zich een parallel op met het stikstofdossier waarmee het kabinet al maandenlang worstelt. Destijds, vóór de invoering van de Pas-regeling, klonken kritische geluiden over deze stikstofaanpak. Door die regeling werd meer economische groei en meer stikstofuitstoot toegestaan. Economische expansie, op de pof. Om politieke redenen vonden deze geluiden geen gehoor, met alle ellende van dien.

Bij de uitstoot van CO2 is de inzet nog groter: het ­klimaat en het voortbestaan van de aarde. Een serieus politiek debat over bio-energie is daarom geboden. Het kan een begin zijn van een nieuwe aanpak, waarmee Nederland ook internationaal een voortrekkersrol kan spelen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

‘EU-beleid volgt roekeloze veronderstelling dat boshout verbranden koolstofneutraal is’

Uit: MO.be WILLEM DE MAESENEER . 15 MAART 2019

Milieuorganisaties en personen uit vijf Europese landen en de Verenigde Staten dienden vorige week een rechtszaak in bij het Europese Gerechtshof, tegen de Europese Unie. Hout verbranden voor energie — een praktijk die bekend staat als biomassa — ondermijnt volgens de eisers de inspanningen om de klimaatopwarming te bestrijden en is even schadelijk voor het klimaat als het verbranden van fossiele brandstoffen. Ze zijn naar de rechter gestapt in een reactie op de EU-richtlijn voor hernieuwbare energie voor 2021-2030 (RED II) die begin dit jaar werd aangenomen.

Daarin wordt biomassa gepromoot als koolstofneutrale energiebron. Bovendien wordt de houtkap voor biomassa veel te weinig gereguleerd volgens de eisers. ‘Het beleid van de EU is gebaseerd op de foute en roekeloze veronderstelling dat boshout verbranden koolstofneutraal is’, zegt dr. Mary S. Booth, directeur van het in de VS gevestigde Partnerschap voor Beleidsintegriteit (PFPI). Zij doet onderzoek naar broeikasgassen en het effect van biomassa op het bosbestand, en is de voornaamste wetenschappelijk adviseur van de eisers. ‘Deskundigen van over de hele wereld, inclusief de eigen wetenschapsadviseurs van de EU, waarschuwen al jaren dat biomassa de uitstoot van fossiele brandstoffen verhoogt.’

Uitstootsubsidies

In Europa is houtverbranding de voornaamste bron van hernieuwbare energie. De “populariteit” nam toe in 2009 toen de EU toen de zich ertoe verbond om tot 20 procent hernieuwbare energie te produceren tegen 2020. Het was dan dat biomassa op de lijst van hernieuwbare energiebronnen werd gezet. Verschillende landen — waaronder België, Nederland en het Verenigd koninkrijk — subsidieerden de biomassa-industrie omdat er minder investeringen nodig zijn om een oude steenkoolcentrale om te vormen tot een biomassacentrale dan nieuwe windmolens of zonneparken te bouwen.

‘Het was voor de lidstaten een makkelijke manier om de energiedoelstellingen te halen. Alleen was dat gebaseerd op de foute veronderstelling dat biomassa koolstofneutraal is’

Er ontstond een markt voor hout dat niet goed genoeg is voor de houtindustrie. Omdat biomassa door de lage investeringen en de subsidie zo winstgevend was, werden steeds meer volledige bomen geveld om in pellets te persen en in centrales te verbranden voor energie.

‘Het was voor de lidstaten een makkelijke manier om de energiedoelstellingen te halen’, vertelt Bas Eickhout. De Nederlandse Europarlementariër (Groenlinks) werkt vooral op dossiers rond bio-energie. ‘Alleen was dat gebaseerd op de foute veronderstelling dat biomassa koolstofneutraal is.’

Kelsey Perlman is beleidsmedewerker bij Fern, een ngo die optreedt als waakhond voor duurzaam bosbeheer in de EU. Zij illustreert het gevaar van houtkap aan met een grafiek van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. De rode balk toont de uitstoot van broeikasgassen aan in de EU. De groene balk, slechts luttele procentpunten van de rode, is het totale vermogen van Europese flora om die uitstoot op te nemen.

http://eubiomasscase.org Data: UNFCCC

‘Grondgebruik is cruciaal om broeikassgassen op te nemen. Het bosbestand in Europa is beperkt en precair. Bomen verbranden om aan onze energievraag te voldoen, doet de rode balk groeien en maakt de groene kleiner, complete waanzin!’ Volgens Perlman heeft de verspreiding van biomassa te maken heeft met een gebrek aan besef van de schaal van de klimaatproblematiek.

Zo komt het leeuwendeel — 42 procent volgens Eurostat — van de Europese hernieuwbare energieproductie vandaag van biomassa afkomstig is. De Europese commissie blijft sterk rekenen op op bio-energie uit hout om de klimaatdoelstellingen 2030 te halen. Alleen zeggen wetenschappers dat biomassa van niet-duurzaam boshout — bijvoorbeeld volledige bomen in plaats van enkel resthout — helemaal niet duurzaam is, laat staan koolstofneutraal. Volgens onderzoek van Fern is de laatste vijf jaar niet alleen de hoeveelheid hout die gestookt werd voor energie gestegen, maar ook het aandeel dat rechtstreeks uit het bos komt, is groter geworden (+ 24 procent) dan voor restanten van houtproducten en houtafval (+ 10 procent).

Boekhoudkundig achterpoortje

‘Houtverbranding zorgt ontegensprekelijk voor uitstoot. Mijn onderzoek toont aan dat een biomassacentrale per eenheid energie gemiddeld meer broeikasgassen uitstoot dan centrales op basis van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardgas’, legt Mary Booth uit. In de EU-richtlijn staat de biomassa-industrie echter geboekstaafd als een sector die geen broeikasgassen uitstoot.

De redenering hierachter is dat gerooide bosdelen terug groeien en dat die de koolstof van de verbrande bomen opnieuw opnemen. De rekenfout hier is simpel: het duurt decennia of zelfs eeuwen eer een bos dat gekapt werd terug dezelfde capaciteit voor koolstofopname heeft als voorheen.

‘Een biomassacentrale stoot gemiddeld meer broeikasgassen uit per eenheid energie dan centrales op basis van fossiele brandstoffen’

Dit boekhoudkundig achterpoortje zorgt er voor dat Europese lidstaten een praktijk inschakelen die voor meer uitstoot zorgt dan fossiele brandstoffen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

‘In de klimaatwetenschap is tijd een belangrijke factor. Wat de EU nu doet, is een vervuilende industrie het label van zero-emissie geven omdat de uitstoot tegen 2050 misschien weer wordt opgenomen’, beweert Kelsey Perlman. ‘We weten intussen dat de planeet zichzelf begint op te warmen als we er niet in slagen om de globale uitstoot te halveren. Tijd is een luxe die we niet meer hebben.’

Er is bovendien geen enkele Europese wetgeving die lidstaten verplicht om bomen die gestookt worden in energiecentrales te vervangen. Daar zijn zowel Booth, Perlman als Eickhout duidelijk over: in de RED II staat geen enkele bindende regel daaromtrent.

Nochtans laat de woordvoerder klimaatbeleid van de Europese Unie aan de redactie weten dat de Europese richtlijn de industrie maatregelen oplegt op vlak van bosregeneratie. Na een analyse van het document blijkt dat niet volledig te kloppen. Er zijn passages waarin staat dat houtkap voor biomassa duurzaam moet zijn. Maar dat is vaag en een niet bindende richtlijn.

‘Je mag RED II er volledig op naslaan, je zal geen enkele gegronde rechtvaardiging vinden om biomassa als koolstofneutraal te beschouwen. Het enige argument daarvoor is dat bomen teruggroeien. Vanzelf blijkbaar…’, zegt de Amerikaanse dokter in de ecologie Booth daarover.

Bron: Eurostat

Het falende compromis

Milieuorganisaties lobbyen al sinds 2008 bij beleidsmakers om de steun voor biomassa van niet-duurzame boskap op te geven. Vorig jaar werd ook een open brief gepubliceerd waarin 800 wetenschappers, waaronder voormalig vicevoorzitter van het internationale klimaatpanel IPCC, Jean-Pascal Van Ypersele, aan de alarmbel trokken: ‘De oplossing voor het vervangen van steenkool is niet om een stap terug te zetten en opnieuw bossen te verbranden, maar om fossiele brandstoffen te vervangen door koolstofarme bronnen, zoals zon en wind’, stond daarin te lezen.

Hoe komt een destructieve praktijk voor milieu en klimaat terecht in een beleidsdocument voor duurzame energie?

De inspanningen van academici en milieuverenigingen mochten niet baten. Hoe komt een destructieve praktijk voor milieu en klimaat terecht in een beleidsdocument voor duurzame energie?

Nochtans was er ook in het Europees Parlement weerstand tegen de belangrijke rol van biomassa in RED II. ‘Er was jammer genoeg geen meerderheid voor het sterk terugdringen van het stoken van volledige bomen in energiecentrales.’ Vertelt Europarlementslid Bas Eickhout. Volgens hem waren het bewogen onderhandelingen:

‘Bosrijke landen zoals Zweden en Finland zijn doodsbang dat de EU aan bosbeleid gaat doen, wat een bevoegdheid is van de lidstaten. Ze vrezen dat het verbieden van houtkap voor biomassa de deur gaat openzetten voor meer Europese inmenging in het bosbeleid.

En de verdeling in het Europees parlement is nu eenmaal van die aard dat als je milieubeleid wil aanscherpen, Scandinavische landen de facto over een veto beschikken. ‘De Zuiderse lidstaten zijn sowieso moeilijk te overtuigen op dat vlak. Dus moet je alle Scandinavische landen mee aan boord krijgen om een meerderheid te vormen.’

Achter het njet van Zweden en Finland zit volgens Eickhout ook een zeer sterke lobby van de bosbouwindustrie. ‘Zij waren heel vocaal in hun weerstand tegen criteria voor biomassa’, gaat het Groenlinkse europarlementslid verder. Zijn fractie in het EP wou bekomen dat in RED II enkel nog biomassa van reststromen toegelaten werd: bijvoorbeeld houtresten van de meubelindustrie of snoeiafval. Daarvoor rijkte de lange arm van de bosbouwindustrie echter te ver.

De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout juicht de rechtszaak toe: ‘Tegelijk is het wrang dat dit juridisch middel nodig is omdat de politiek gefaald heeft’

Wel was er een meerderheid voor een verbod op de bijstook in oude, inefficiënte kolencentrales die landen nu nog dankzij biomassa kunnen “vergroenen” en dus langer open kunnen houden. Biomassa mag alleen nog maar in nieuwe, moderne centrales. ‘Dat maakt biomassa minder aantrekkelijk, omdat er vooraf eerst toch een flinke investering moet worden gedaan’, zegt Eickhout. ‘Het is niet ideaal, maar de lobby was sterk. Dat is nu eenmaal hoe Europa werkt. Het blok heeft wel mooie waarden en hogere doelen, zeker op vlak van klimaatbeleid. Het politiek compromis zorgt er echter voor dat die doelen slechts een ideaal blijven.’

De Nederlander juicht de rechtszaak toe: ‘Tegelijk is het wrang dat dit juridisch middel nodig is omdat de politiek gefaald heeft.’

‘Wij, de eisers, willen aantonen dat het beleid van de EU er niet in slaagt om de principes van het Verdrag van de Werking van de EU (stichtend verdrag, nu onderdeel van het Verdrag van Lissabon, red.) na te leven. Daarin staat duidelijk dat milieubeleid moet gebaseerd zijn op wetenschap, klimaatverandering moet bestrijden, en het principe moet hanteren dat de vervuiler betaalt.’ Dat is het voornaamste juridisch argument volgens de website van de eisers.

Mary Booth vertelt dat de eisers de rechtszaak als enige mogelijke volgende stap zagen om de EU ervan te overtuigen om niet-duurzame biomassa te schrappen in RED II.

‘Miljardensubsidies voor biomassa zijn weggegooid geld’

Door: Annemieke van Dongen en Chris van Mersbergen 3 oktober 2019

De miljardensubsidies die Nederland in biomassacentrales stopt zijn weggegooid geld, concludeert de Europese koepel van wetenschappers. Energie opwekken met hout uit bossen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan kolen en gas. ,,Het is een waanidee dat het verbranden van biomassa duurzaam is.’’

In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van deze nieuwssite. Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard euro subsidie gereserveerd. Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Zo worden de grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven momenteel omgebouwd tot biomassacentrales.

Die ombouw werkt averechts voor het klimaat en is een slechte besteding van publiek geld, stelt de European Academies Science Advisory Council (EASAC). ,,Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Door een Europese afspraak hoeven we die uitstoot alleen niet in onze klimaatboekhouding op te nemen’’, zegt hoogleraar Louise Vet, die namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de milieugroep van EASAC zit.

Biomassa is een heel slechte energie­bron. Verbran­ding van hout levert weinig energie op, waardoor er netto meer CO2 uit de schoor­steen komt. (Louise Vet, hoogleraar)

Nieuwe bomen

De Europese afspraak luidt dat de CO2-uitstoot van biomassa meetelt in het land waar de biomassa is geoogst – in de praktijk veelal Noord-Europa en Amerika. Omdat na die ‘oogst’ weer nieuwe bomen worden geplant die COopnemen, wordt biomassa als duurzaam beschouwd. Onterecht, stellen de wetenschappers. ,,Het duurt jaren, soms zelfs decennia, voor dezelfde hoeveelheid CO2 weer is opgenomen door nieuwe bomen’’, zegt Vet. ,,Het is een waanidee dat het in één klap verbranden van biomassa in deze enorme hoeveelheden duurzaam is.’’

De stikstofcommissie van Johan Remkes adviseerde het kabinet vorige week ook al om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa.

Energiebedrijf RWE, dat 2,6 miljard euro subsidie ontvangt om biomassa te stoken in zijn kolencentrales, vindt dat advies ‘bizar en onjuist’. Mochten de subsidies worden stopgezet, dan zullen energiebedrijven compensatie eisen, waarschuwt brancheorganisatie Energie Nederland. ,,De subsidie is onherroepelijk toegekend.’’

Meer verdieping vind je hier: ‘Biomassa is bom onder het klimaat’ (Premium) 

Vicepremier Carola Schouten zegt dat het kabinet geen taboes uit de weg zal gaan bij het oplossen van het stikstofprobleem in Nederland. Dat was haar reactie op een advies van oud-minister Johan Remkes die stelt dat het kabinet ‘zo snel mogelijk drastische maatregelen moet nemen’, zoals inkrimping van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid: