Heeft Nederland eigen gas genoeg ?

Door een gepensioneerd gas technicus .

Heeft Nederland eigen gas genoeg ?

Door vele stuurlui aan wal worden te vaak aannames over aardgas als feiten uitgedragen en is het verstandig om deze mythes over aardgas weer tot normale proporties terug te brengen, omdat anders deze vermeende wetenschap een eigen leven gaat leiden. Met name onze politici reageren soms nogal spastisch als het over aardgas gaat en al helemaal over het Groninger aardgas, vanwege de onrust in de Groninger bodem door de gaswinning.

Begin van het aardgas tijdperk

In de 50er en 60er jaren van de vorige eeuw werd in Groningen bij Slochteren door de NAM, een gigantisch gasveld ontdekt. Het seismische onderzoek werd na de vondst niet gestopt maar ging in grote delen van ons land door en er werden inderdaad ook gasveldjes in andere provincies ontdekt. Ook werd op de Noordzee groot seismisch onderzoek uitgevoerd en in meerdere blokken o.a. in K8, K11, K14 en ook rond Ameland werd gas aangetroffen.

Niet alleen de NAM, maar ook andere bedrijven o.a. Pennzoil, waren actief en begonnen met gaswinning op zee. Gezamenlijk legden de bedrijven een gastransportleiding aan die liep vanaf de K14 (120 km noordwest van Den Helder) en die kwam uit in Den Helder, waar het gas geschikt gemaakt werd voor verdere distributie. De platformen werden allemaal aangesloten op de gasleiding naar Den Helder.

Het zal een gemiddelde burger absoluut ontgaan met welke gigantische kosten de gasbedrijven geconfronteerd werden, vanaf exploratie tot en met exploitatie. Alleen door een grote afname, konden de bedrijven zich staande houden, daar het leeuwendeel van de baten naar de staat ging. Alle werkzaamheden, rond de gas en olie winning vinden in ons land plaats onder controle van Staats toezicht van de mijnen. De staat heeft dus te allen tijde inzicht in wat en hoe de werkzaamheden werden uitgevoerd binnen de daarvoor opgestelde richtlijnen.

In eigen land was men euforisch over de Groninger gas vondst en na de aanleg van alle gas transportleidingen, waarmee ons land nu beschikt over een bijzondere gasinfrastructuur, uniek in Europa, schakelden de gemeentes over van stadsgas naar het Groninger gas en die operatie verliep redelijk vlekkeloos, alle gasfornuizen, gaskachels en centrale verwarming units werden omgebouwd voor de nieuwe gassoort. Naast het eigen gebruik in eigen land, werd het gas ook grootschalig geëxporteerd.

Gas winning is een intensief en continue bedrijf, waarvan het leeuwendeel van de baten naar de staat gaat. Ondanks de grote inkomsten voor de staat en de voordelen voor de burger, bleef de waardering voor al de inspanningen ver onder de maat, misschien doordat de burger zelf er weinig van merkte, zoals dat overigens in Noorwegen wel het geval was en is. Door de hoge gas productie in Groningen, ontstonden er na een zeer lange probleemloze periode aardbevingen en niet helemaal terecht, werd de schuld daarvan, zeker door de burger grotendeels neergelegd bij de gas producent, en tja dan kun je alleen maar zeggen, dat klopt dan ook weer, want “Ondank is s’ werelds loon” .

Gas situatie anno 2020

Door de lichte aardbevingen in Groningen en de heftige reacties van de Groningers, werd besloten om dat veld dan maar versneld te gaan sluiten en zal de gas behoefte voorzien moeten worden uit andere velden. Hier roerden de stuurlui aan de wal zich weer eens ongenuanceerd en durfden zelfs te stellen dat wij onvoldoende eigen gas hebben en Nederland volledig afhankelijk zou worden van buitenlands gas, zonder rekening te houden met alle ins en outs waarom en wat er allemaal speelde op de gasmarkt.

Zoals al gesteld, is gaswinning een bewerkelijke en kostbare zaak en feitelijk niet haalbaar zonder een redelijke vergoeding en hier komt het echte probleem om de hoek kijken, namelijk de kosten. Op ons continentale plat beschikt Nederland nog over circa 100 tot 200 miljard m3 gas, maar de winning gaat wel gepaard met erg hoge kosten en dat allemaal op een markt waarin buitenlands gas ruim beschikbaar is tegen een lagere prijs. Volgens insiders liggen er zelfs schepen met vloeibaar gas buitengaats, in afwachting van betere prijzen.

Het op dit moment echt bizar als ex gasman, 81 eurocent te moeten betalen voor 1 m3 gas en de producent maar een paar centen daarvoor krijgt, tegen gigantische operationele kosten, het is dan ook nog tijdelijk ook want ons kabinet wil zo snel mogelijk van al het gas af, ondanks dat het letterlijk de meest compacte en schoonste brandstof is waar we over kunnen beschikken, immers kolen stoot meer CO2 uit en Biomassa zelfs het dubbele van aardgas. Het leeuwendeel van wat wij betalen gaat dus nog steeds naar de staat, maar de productie bedrijven komen met deze lage marges niet voldoende meer uit de kosten en wachten op betere tijden, geef ze dan eens ongelijk !!.

De olie en gas industrie zal op korte termijn (enige jaren) ook overschakelen naar levering van schone energie, dat is puur een kwestie van tijd en enkele grotere maatschappijen zijn al druk doende met het bijschakelen van de alternatieven. Naast de bekende en nog niet ontgonnen offshore velden die ons land nog heeft, zal een hernieuwde exploratie rond op zee, zeker nieuwe velden gaan opleveren door de nieuwste digitale technieken, daar geven de eerdere seismische onderzoeken voldoende inzicht over. De gasproducenten zullen echter gezien de lage prijs niets meer gaan doen, zonder participatie en steun van de overheid. Zoals het er nu uitziet is namelijk investeren in Nederland niet echt verstandig en is investeren in Noorwegen of Verenigd Koninkrijk veel rendabeler. Dus als de staat wil dat de bedrijven weer gaan investeren in onze offshore velden, zal de belastingwetgeving aangepast moeten worden en anders moeten worden, dan nu het geval is.

Een mogelijke en haalbare realistische oplossing

Het heeft te doen gelden en is bekend dat aanzienlijke miljarden subsidie verleent wordt aan de verwerpelijke en maatschappelijk onaanvaardbare biomassa verbranding, dat naast het opslokken van deze gigantische bedragen, de volksgezondheid serieus in gevaar brengt en zelfs een dubbele CO2 uitstoot heeft dan gas. De oplossing is eigenlijk simpel, namelijk de subsidie voor biomassa met onmiddellijke ingang stoppen en de vrijkomende gelden vervolgens gaan inzetten voor nog korte extra tijd offshore gas en het overblijvende deel van de subsidie, gebruiken voor ontwikkeling van gas alternatieven, inclusief versnelde steun aan thorium centrales.

Ongeloofwaardige besluiten en resumé

De snelheid waarmee de politiek het gas in de ban deed en besloot het giftige biomassa gebruik te stimuleren is verbijsterend. De gevaren en effecten van biomassa verbranding en alles er omheen, wordt door de politiek volledig ontkend en of ontweken, want het gaat toch immers om BIO en daarnaast noemt men het een vernieuwbare brandstof. (niet te geloven zo kort door de bocht). Dat er gigantische nadelen aan biomassa verbranding kleven en weinig voordelen, daar wil men ook al niets van weten en de miljarden voor deze subsidies, overschrijden vele malen de winning van gas of de inkoop van welk gas dan ook, als dat al zou moeten. Dus al zouden wij enkele jaren afhankelijk zijn van buitenlands gas, is zélfs dat in alle opzichten nog steeds vele malen gezonder en bovendien nog goedkoper ook, dan halsstarrig vasthouden aan de genomen ongelukkige niet te begrijpen en onnodige beslissingen.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald.

Gasleidingen en methaan lekkages

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby gesteund door o.a. GroenLinks gedeputeerde van Gelderland Jan van der Meer, wordt hemel en aarde bewogen om te wijzen op gaslekkages ten faveure van de zogenaamde veilige biomassa.

In eerste instantie werd er gesproken over methaan lekkages tijdens de gaswinning d.w.z. tijdens het processen van het gas.  Inmiddels is de gaswinning en het niet voorkomen van structurele lekkages daar, al voldoende uitgelegd en de wereld uit geholpen.  

Nu leggen de biomassa lobbyisten het lekkage zwaarte punt bij het gastransport,  Niets is de biomassa lobbyisten kennelijk  te dol om de biomassa te verheerlijken en daarbij het veel schonere gas in een kwaad daglicht proberen te zetten.

Relevantie van risico’s

Waar dagelijks vrijwel iedere automobilist zich zonder na te denken over eventuele risico’s, zich  in het verkeer stort en niemand de wagen om reden van vele risico’s zal laten staan, zijn feitelijk bij het gastransport de risico’s veel minder en zijn bovendien de problemen en of risico’s ook veel beter te bewaken dan bij het verkeer.  Bij het verkeer kun je de drukte wel meten, maar blijf je afhankelijk van menselijk handelen en materiaal pech.

Gas infrastructuur

Nederland beschikt over een uitstekende gas infrastructuur bestaande uit hogedruk leidingen en lagedruk delen in de steden die van meerdere eigenaars zijn,  te weten de  NAM, de Gasunie en de lokale gasbedrijven. Alvorens de leidingen de grond in gaan is het hele tracé  al duidelijk in kaart gebracht met tevens de zuurgraad van de grond  om de elektrische geleidbaarheid vast te stellen voor kathodische bescherming van de gasleidingen. Bij kathodische bescherming loopt een gelijkstroom vanaf een zogenaamd grondbed naar de pijpleiding  en ook bij uitzondering lopen o.a. via opofferings anoden kleine elektrische stroompjes naar de gasleidingen.

Controle van de gasleidingen

  1. De grotere leidingen worden ook inwendig verkend d.m.v. meetapparatuur die met de gasstroom meegevoerd (intelligence pig) worden
  1. Het elektrische circuit  van de kathodische beschermingen wordt bewaakt en bij verstoringen wordt er ingegrepen en weet men waar dat nodig is. Staats toezicht  op de mijnen wil van de kathodische bescherming aantoonbaar bewijs dat deze van begin af  aan naar behoren gewerkt heeft en aldus  wordt dat continue gemonitord.
  1. Als extra controle is het gas,  dat reukloos is van  zich zelf, door injectie geurstof bijzonder stinkend gemaakt en bij lekkage ruikt de mens  dat goed en de vegetatie gaat er bovendien van dood en dat is dan ook zeer goed optisch waarneembaar
  1. Ook is er een controle via luchtfoto’s met infra rood technieken

Deze foto’s lieten in het verleden (25 jaar  geleden)  meerdere lekkages in Rusland zien, terwijl in west Europa alleen de test punten zichtbaar waren  Een probleem bij luchtcontrole is dat methaan ook gemaakt wordt in vrijwel elk boerenslootje en dat moet er dan uitgefilterd worden.  Ook komt er veel methaan  vrij door de natuur zelf,  denk o.a. aan teerzanden etc. Dat maakt het bewaken vanuit de lucht (o.a. satellieten) behoorlijk wat complexer.

De biomassa lobbyisten maken grove inbreuk op de integriteit van de gas wereld en gaat daarbij volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s van biomassa,  zeker in een land waar al de meeste longpatiënten leven die in aantal door de corona perikelen momenteel ook nog sterk in aantal toenemen, is dat gedrag nogal onbeschoft grof.

Het is een onweerlegbaar feit dat biomassa, 2 keer zo veel CO2 uitstoot als aardgas, naast de absoluut niet of nauwelijks  uitfilterbare ultra fijnstof, het meest dodelijke element van biomassa verbranding voor longpatiënten.

Dat wij daarbij voor gas niet eens echt afhankelijk zijn van het Russisch gas, wordt ook niet genoemd, want  wij beschikken immers nog over eigen offshore gas en ook kunnen we een beroep doen op Noorwegen.

Daar wordt domweg aan voorbij gegaan vanuit een krampachtige ijzeren Hein achtige biomassa promotie.

Dat daarnaast de wereld ook nog ontdaan wordt van de bossen en het klimaat daar definitief mee om zeep wordt geholpen, daar kletsen ze ook zo snel mogelijk over heen, door te wijzen op zaken van jaren  geleden in Rusland die inmiddels ook al wel sterk verbeterd zullen zijn, want wat weglekt kun je immers niet verkopen en de russen zijn beslist niet gek al geloven de biomassa lobbyisten dat niet… zelfs in Rusland wordt hard gewerkt. 

Het is dus allemaal grove biomassa ruis van belanghebbende bedrijven en personen die van biomassa financieel voordeel hebben.     

Russisch gas !!

bron afbeelding: https://sceptr.net/2017/01/geopolitiek-belang-russisch-gas-eu/

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby wordt steeds gewezen op methaan lekkage bij de Russische gaswinning  in de poging  gas in diskrediet te brengen.  Zelfs al zou dan na zoveel jaar nog steeds zo zijn hetgeen elk weldenkend mens vreemd zal vinden, want iets dat je verkopen kunt laat je niet zo maar verloren gaan.

Als we eens heel cynisch  aan zouden nemen dat de biomassalobby onverlaten gelijk zouden hebben is dat nog steeds  geen reden om Russisch gas uit de weg te gaan om de navolgende redenen:

  1. De gaswinning zal gewoon door gaan want de Russische federatie zal dat gas gewoon blijven gebruiken en zeker de lekkages verhelpen want lekkage veroorzaakt heel makkelijk hydraatvorming in  gasleidingen  waardoor de capaciteit afneemt en grote druk verschillen in de leidingen kan veroorzaken.
  1. Als de afname toe zou nemen van Russisch  gas doordat wij ook grootschalig in zouden stappen dan zal dat ook die gasvelden eerder uitputten  en waar geen gasdruk meer is, kan er  ook geen lekkage meer zijn. Dus als de lekkages terecht zouden zijn, (wat we echt betwijfelen) dan helpen we juist dat probleem op te lossen, door dan dat gas te gaan  gebruiken.

De argumenten van de biomassa lobbyisten zijn enkel bedoeld om de stemming te doen omslaan tegen het  inzetten van gas naar het gebruik van biomassa. Het is een trieste typische poging van belanghebbenden om hun inkomen c.q. eigen belangen veilig te stellen, en gaan daar volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s.

In Nederland waren er al 1.2 miljoen longpatiënten die snel in aantal toenemen,  want elk persoon die corona heeft gehad kan worden bijgeschreven als longpatiënt. Longpatiënten zijn extreem gevoelig voor vervuilde lucht en kunnen al helemaal niet tegen hout stook of dat nu de buren of een biomassacentrale betreft. 

Waar onze overheid wel adequaat c.q. zeer serieus actief was en is in het hele corona gebeuren, laat  diezelfde overheid het tot op heden volledig afweten  bij het nog veel grotere gevaar van biomassa verbranding.

Als dat niet gestopt wordt gaat het veel slachtoffers  vergen en daarnaast wordt de aardbol van zoveel bossen ontdaan, dat het  klimaat definitief niet meer te redden zal zijn.

Van Gas los…

Door een gepensioneerd gas technicus.

In vele steden is de idiote euforie al  begonnen om van het aardgas af te gaan  zonder dat er een direct alternatief als bijvoorbeeld waterstof beschikbaar is. De inwoners worden straks onnodig en gigantisch op kosten gejaagd.

De rekening voor de glorie jaren van Joseph Luns, onze minister van buitenlandse  zaken, destijds die ons gas voor een scheet en drie knikkers verkocht aan het buitenland zal de burger moeten betalen. Er werd maximaal geproduceerd en de overheid kreeg 90% van alle gasbaten maar liet dat niet écht aan het land ten goede komen.

Door de (te) snelle gaswinning kreeg Groningen te maken met aardbevingen, waardoor het kabinet nu in een kramp schiet en helaas niets anders kan bedenken dan het gas maar in de ban te doen ondanks dat het veld nog lang niet leeg is.

Ook gewoon minder produceren alleen bv voor verwarming wordt niet eens overwogen, terwijl gas wel nog steeds de meest compacte en schoonste vorm van energie is en het ook nog genoeg beschikbaar is.

De vreemde besluitvorming neemt nu werkelijk heel bizarre vormen aan , hele bossen worden wereldwijd gekapt , de bomen vervolgens vermalen tot pellets die dan als brandstof gebruikt voor elektra en warmte centrales, met als gevolg gigantisch meer vervuiling van fijnstof en ultra fijnstof.

De CO2 uitstoot is het dubbel zoveel als dat van gas en last not least, alle gekapte bomen nemen geen CO2 meer op en het duurt minimaal 50 tot 100 jaar voordat een directe herplanting van de bomen weer dezelfde hoeveelheid CO2 opneemt als de gekapte bomen. (Helaas is de herplanting vaak niet gegarandeerd.)

De hout pellets worden BIOMASSA genoemd, zodat GroenLinks rustig blijft en lekker dom aanneemt dat het verantwoord is, want het gaat immers om BIO. De VVD vindt dat ook allemaal oké want er wordt zo veel verdiend en heeft het  over een circulaire economie vanwege  de herplanting en/of noemt het met droge ogen hernieuwbare energie. Hoe ongelofelijk dom kunnen bestuurders soms zijn ??

Ons probleem  is dat onze bestuurders nauwelijks gehinderd zijn door kennis van zaken en zich domweg laten aansturen door mensen die economisch belang hebben bij deze biomassa winning.

Wij hebben buiten Groningen nog andere velden en offshore, ook kunnen we een beroep doen op  de Noren die hebben ook  veel gas. Russisch gas kan ook maar is niet echt noodzakelijk.  Het is werkelijk bizar wat de overheden  en de biomassalobbyisten doen.

Aan duurzaamheid werken de huishoudingen zelf al veel langer dan de (r)overheden door te isoleren en panelen te plaatsen. Voor  velen ligt echter de drempel net iets te hoog doordat men de BTW voor moet schieten en vervolgens dan terug moet vragen met een hoop gedoe en dat duurt dan weer even. Al met al kan de (r)overheid dat traject versnellen door de zonnepanelen en isolatie BTW vrij te maken dan wordt de instap versneld door de lagere drempel. Kortom de gemiddelde Nederlander is duurzamer bezig dan de (r)overheden en moeten ook steeds vechten tegen hun eigen (r)overheid.

Wij  hebben nog een langere weg te gaan.