Gasleidingen en methaan lekkages

Door een gepensioneerd gas technicus.

Door de biomassalobby gesteund door o.a. GroenLinks gedeputeerde van Gelderland Jan van der Meer, wordt hemel en aarde bewogen om te wijzen op gaslekkages ten faveure van de zogenaamde veilige biomassa.

In eerste instantie werd er gesproken over methaan lekkages tijdens de gaswinning d.w.z. tijdens het processen van het gas.  Inmiddels is de gaswinning en het niet voorkomen van structurele lekkages daar, al voldoende uitgelegd en de wereld uit geholpen.  

Nu leggen de biomassa lobbyisten het lekkage zwaarte punt bij het gastransport,  Niets is de biomassa lobbyisten kennelijk  te dol om de biomassa te verheerlijken en daarbij het veel schonere gas in een kwaad daglicht proberen te zetten.

Relevantie van risico’s

Waar dagelijks vrijwel iedere automobilist zich zonder na te denken over eventuele risico’s, zich  in het verkeer stort en niemand de wagen om reden van vele risico’s zal laten staan, zijn feitelijk bij het gastransport de risico’s veel minder en zijn bovendien de problemen en of risico’s ook veel beter te bewaken dan bij het verkeer.  Bij het verkeer kun je de drukte wel meten, maar blijf je afhankelijk van menselijk handelen en materiaal pech.

Gas infrastructuur

Nederland beschikt over een uitstekende gas infrastructuur bestaande uit hogedruk leidingen en lagedruk delen in de steden die van meerdere eigenaars zijn,  te weten de  NAM, de Gasunie en de lokale gasbedrijven. Alvorens de leidingen de grond in gaan is het hele tracé  al duidelijk in kaart gebracht met tevens de zuurgraad van de grond  om de elektrische geleidbaarheid vast te stellen voor kathodische bescherming van de gasleidingen. Bij kathodische bescherming loopt een gelijkstroom vanaf een zogenaamd grondbed naar de pijpleiding  en ook bij uitzondering lopen o.a. via opofferings anoden kleine elektrische stroompjes naar de gasleidingen.

Controle van de gasleidingen

  1. De grotere leidingen worden ook inwendig verkend d.m.v. meetapparatuur die met de gasstroom meegevoerd (intelligence pig) worden
  1. Het elektrische circuit  van de kathodische beschermingen wordt bewaakt en bij verstoringen wordt er ingegrepen en weet men waar dat nodig is. Staats toezicht  op de mijnen wil van de kathodische bescherming aantoonbaar bewijs dat deze van begin af  aan naar behoren gewerkt heeft en aldus  wordt dat continue gemonitord.
  1. Als extra controle is het gas,  dat reukloos is van  zich zelf, door injectie geurstof bijzonder stinkend gemaakt en bij lekkage ruikt de mens  dat goed en de vegetatie gaat er bovendien van dood en dat is dan ook zeer goed optisch waarneembaar
  1. Ook is er een controle via luchtfoto’s met infra rood technieken

Deze foto’s lieten in het verleden (25 jaar  geleden)  meerdere lekkages in Rusland zien, terwijl in west Europa alleen de test punten zichtbaar waren  Een probleem bij luchtcontrole is dat methaan ook gemaakt wordt in vrijwel elk boerenslootje en dat moet er dan uitgefilterd worden.  Ook komt er veel methaan  vrij door de natuur zelf,  denk o.a. aan teerzanden etc. Dat maakt het bewaken vanuit de lucht (o.a. satellieten) behoorlijk wat complexer.

De biomassa lobbyisten maken grove inbreuk op de integriteit van de gas wereld en gaat daarbij volledig voorbij aan de gigantische gezondheid risico’s van biomassa,  zeker in een land waar al de meeste longpatiënten leven die in aantal door de corona perikelen momenteel ook nog sterk in aantal toenemen, is dat gedrag nogal onbeschoft grof.

Het is een onweerlegbaar feit dat biomassa, 2 keer zo veel CO2 uitstoot als aardgas, naast de absoluut niet of nauwelijks  uitfilterbare ultra fijnstof, het meest dodelijke element van biomassa verbranding voor longpatiënten.

Dat wij daarbij voor gas niet eens echt afhankelijk zijn van het Russisch gas, wordt ook niet genoemd, want  wij beschikken immers nog over eigen offshore gas en ook kunnen we een beroep doen op Noorwegen.

Daar wordt domweg aan voorbij gegaan vanuit een krampachtige ijzeren Hein achtige biomassa promotie.

Dat daarnaast de wereld ook nog ontdaan wordt van de bossen en het klimaat daar definitief mee om zeep wordt geholpen, daar kletsen ze ook zo snel mogelijk over heen, door te wijzen op zaken van jaren  geleden in Rusland die inmiddels ook al wel sterk verbeterd zullen zijn, want wat weglekt kun je immers niet verkopen en de russen zijn beslist niet gek al geloven de biomassa lobbyisten dat niet… zelfs in Rusland wordt hard gewerkt. 

Het is dus allemaal grove biomassa ruis van belanghebbende bedrijven en personen die van biomassa financieel voordeel hebben.     

Arnhem, Klingelbeekseweg.

Aan de Gemeenteraad en het College van B & W gemeente Arnhem

Schipper-Bosch Vastgoed wil middels haar Warmtebedrijf Arnhem 85.000 kg hout jaarlijks gedurende tenminste twaalf jaar laten verbranden in twee biomassa ketels in een stookruimte van 10 bij 10 meter onder woongebouw 7 van het landgoed Klingelbeek.

Deze energieopwekking wil men aanwenden voor de verwarming van de nieuwe woningen en de levering van warm water op het landgoed Klingelbeek. De schoorstenen van de verwarmingsketels bevinden zich echter zeer dicht bij de woningen aan de Klingelbeekseweg en het Oolgaardthuis.

De langdurige verbranding van pellets zal veel fijnstof, CO2 en gevaarlijke stoffen opleveren, die de gezondheid van de omwonenden zullen schaden. Door de hoogteverschillen in Arnhem kan ook de verdere omgeving belast worden. De verbrandingsinstallatie heeft een capaciteit van minder dan
5MW (HW/E) en heeft daarom geen vergunning van de overheid nodig. Hierdoor heeft geen toetsing van de toekomstige uitstoot van fijnstof, gevaarlijke stoffen en CO2 en haar effecten op de woonomgeving door de overheid plaats gevonden.

Echter het Oolgaardthuis is een dagcentrum voor autistische kinderen. Veel ramen van dit gebouw bevinden zich aan de kant van woongebouw 7, terwijl de schoorstenen van de biomassa ketels op minder dan 50 meter afstand van het Oolgaardthuis zijn geplaatst.

De buitenruimte voor het Oolgaardthuis wordt door de houtverbranding eveneens minder bruikbaar. De schoorstenen van de biomassaketels zullen slechts 2,45 meter boven het dak van het nieuwe woongebouw uitsteken.
Het is ons bekend dat een aantal mensen onder de direct omwonenden last heeft van astma.

Het bouw project wordt ontwikkeld in opdracht van Schipper-Bosch, die nauwe relaties met de gemeente Arnhem onderhoudt in verband met hun rol op het IPKW terrein van de Kleefse Waard.
Schipper-Bosch heeft met instemming van de gemeente Arnhem € 288.000 subsidie toegezegd gekregen van de Rijksoverheid om warmte d.m.v. houtverbranding te generen. Deze subsidie verlening blijkt een reden voor Schipper-Bosch te zijn om niet om te zien naar een andere en een meer duurzame warmtebron. Zo wordt bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd aan de Utrechtseweg in het project voor de nieuwe wijk ‘De Hes’ een aardwarmte installatie geplaatst, waar het woonproject Klingelbeek haar energie van kan betrekken.

De gemeenteraad heeft tweemaal besloten dat de gemeente Arnhem de houtverbranding als energiebron in biomassa ketels niet toestaat als dit leidt tot meer CO2 en stikstof..

Desondanks heeft de gemeente Arnhem verzuimd de bewoners van de Klingelbeekseweg e.o. te informeren dat in een stookruimte onder het woongebouw in aanbouw biomassa ketels worden geplaatst, die de woningen in Klingelbeek zullen gaan verwarmen. Pas toen bewoners zelf gingen
informeren op de bouwlocatie, nadat de aannemer een grondverzakking had veroorzaakt, kregen zij december 2019 te horen dat biomassa-ketels de nieuwe woningen zullen gaan verwarmen.

Deze ovens zijn eveneens die maand in de ondergrondse stookruimte van gebouw 7 geplaatst. Gemeente Arnhem heeft na het besluit van de gemeenteraad nagelaten om in overleg te treden met haar ontwikkelingspartner Schipper-Bos om een warmte bron te vinden voor het bouwproject Klingelbeek, die de gezondheid van de omwonenden en de toekomstige nieuwe bewoners van Klingelbeek niet zal schaden.
Het is verbazingwekkend hoe inaccuraat de gemeente Arnhem handelde, nadat de gemeenteraad toch heel duidelijk bepaalde dat het ambtelijk apparaat niet mee moeten werken aan de totstandkoming van hout gestookte biomassa ovens.

Wij verzoeken de gemeenteraad en het College van B & W direct in overleg te treden met Schipper-Bosch Vastgoed om zo spoedig mogelijk een alternatief voor de geplande houtverbranding als warmtebron voor de woningen in Klingelbeek te vinden.

Het is anno 2020 onaanvaardbaar dat de gezondheid van de omwonenden en de bewoners van Klingelbeek wordt geschaad en in gevaar wordt gebracht door de permanente verbranding van hout met uitstoot van fijnstof en gevaarlijke stoffen in de buitenlucht.
Wanneer de gemeente Arnhem niet adequaat optreedt om de gezondheid van de inwoners van Arnhem te beschermen dan zullen wij het bestuur van de gemeente verantwoordelijk moeten stellen voor de schade en het leed, dat zij hierdoor aanricht.
Wij zullen er alles aan doen om deze schadelijke houtverbranding te laten beëindigen.


In afwachting van uw hopelijk positief antwoord, met hoogachting


namens de Arnhemse Bomenbond en omwonenden van het bouwproject Klingelbeek

Anne Ferwerda, Mirjam Snel, Joost Blasweiler, Bart en Annet Smits
Gerrit Snijders, Rob en Nicolle Wolvenne.

Lees ook: https://www.arnhemcentraal.info/nog-meer-vervuilende-biomassa-in-arnhem/

of deze…

https://www.gelderlander.nl/arnhem/br-arnhem-wil-herhaling-klingelbeek-voorkomen-en-broedt-op-verbod-op-pelletkachels-bij-nieuwbouw~a3f76efc/

Genoeg biomassa in Gelderland beschikbaar? of kletspraat en rookgordijn?

Ik ga nu rekenen met de cijfers uit het rapport van Probos.

UitgangspuntenVariabelenNumerieke Waarden 
Max. Vermogen: 3 Ede CentralesMW26.7RVO toegekende max. subsidie is 9,4+9,4+7,9 MW
StookwaardeMJ/kg15Info MIL
BedrijfsurenUren/jaar8,000Normale Vollast
Aantal Huishoudens EdeAantal20,000Website Gemeente Ede
Benodigde Biomassa kg/uur6,408Berekende waarde met bovenstaande invoergegevens
Jaarlijks Biomassa verbruikkg/jaar51,264,000Uitkomst
Biomassaverbruikkg/huishouden/jaar2,563Gevraagde Uitkomst

Ede. 20.000 aangesloten woningen, de vermogens van de centrales zijn bekend. Bedrijfsuren is reëel te noemen.

Hier staat  dat zonder rendementsberekening (93% wordt geclaimed) en zonder verlies in het warmtenet.. (30% noemen veel mensen) we 51kton biomassa nodig hebben voor 20.000 huizen in Ede.

Inclusief rendement kom je op 55kton., of 0.00275 kton per woning.
we hebben 160kton…. en daarmee voor 58.182 woningen biomassa beschikbaar…

Dat is nog voor 38.182 huizen beschikbaar voor de rest van Gelderland… straks nog minder omdat gemeentehuis Ede ook ‘groen’ gaat!

Je kan dus never nooit niet claimen dat je uitsluitend (lokale) reststromen verbrandt.

Het is simpel rekenwerk dat niet wordt gedaan door beslissers die rapporten van betaalde pro-biomassa lobby volgen.


Een aanvulling van de expert:

De jaarlijkse energie output van de drie BMC’s bij 8000 vollasturen is 213.600 MWh. Dat is 768.960 GJ

Benodigde primaire energie : 826.838 GJ.

Systeem rendement van warmtenet 0,93 x 0,7 = 0,651.

Van de primaire energie blijft dus  0,65 x 826.838 = 538.000 GJ nuttige energie over.

CO2 uitstoot hout 109 kg / GJ

Jaarlijkse CO2 uitstoot van de 3 BMC’s samen : 0,109 x 826838 = 90.000 ton CO2 /jaar.

Als we 538.000 GJ/jaar  via gasketels thuis gaan opwekken ook met een rendement van 93% hebben we 579.000 GJ/jaar nodig.

CO2 uitstoot gas : 56 kg/GJ

CO2 uitstoot gas : 0,056 x 579.000 = 32.500 ton CO2 /jaar.

  • Voor beide voorbeelden is niet de WTT energie meegerekend en ook niet de energie die nodig is om de BMC in bedrijf te houden en ook niet de extra elektriciteit om het water door het leidingnet te pompen.

CO2 uitstoot BMC’s : 90.000 ton/jaar

Co2 uitstoot gasketels thuis 32.500 ton/jaar.

Je moet toch wel heel brutaal zijn en een hele grote klont boter op je hoofd hebben om dit een besparing van 50.000 ton CO2 te noemen.

Dossier Groen Links

Het begon in 2016? Even lachen met Obama Klaver!

GroenLinks – Zondag met Lubach 11 september 2016 – APPtivisten!

Groen Links bestuurders die van stop-biomassa.nl extra aandacht verdienen…

 Jan van der Meer, gedeputeerde (Groen Links) Provincie Gelderland

 

8 april 2020

https://www.parool.nl/amsterdam/bouw-biomassacentrale-diemen-kan-doorgaan~b042fbf1/

Biomassacentrale in Diemen wordt toch gebouwd.

Noord Holland… is dat ook Groen Links? 

Ja. De portefeuille voor Energie en klimaat ligt bij Groen Links,
Edward Stigter: https://twitter.com/edwardstigter

Afbeelding

Ignorance is bliss

 

PoenLinks == de biomassamotor van Nederland

Gelderland , dat weten jullie wel… @JanvdMeer @groenlinks
Noord Holland, @edwardstigter @groenlinks
Utrecht, @HuibvanEssen @groenlinks
Zuid Holland, @berendpotjer @groenlinks
Groningen, @NienkeHoman @groenlinks

 

Het wordt steeds gekker!

 

Briefje aan Jan van der Meer

Ik hoop dat dit bericht door veel mensen gedeeld wordt!

Een open brief aan de Gedeputeerde Jan van der Meer.


@JanvdMeer
https://www.linkedin.com/in/janvandermeer1/
Gedeputeerde provincie Gelderland voor Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer.


Geachte heer van der Meer,

in c.c.
NOS NOS de Volkskrant De Telegraaf De Gelderlander , Jeroen Marloes Spaander, Ede-Zuid., EdeDorp , Omgevingsdienst de Vallei , VVD, GroenLinks Gelderland, Forum voor Democratie -FVD , CDA Ede, PvdA Gelderland, CDA Gelderland , Nieuw Arnhems Peil

Ik vraag me af of u werkelijk denkt dat ik om 03.00 mijn bed uit kruip om leuke filmpjes te maken? Ik ben woest! De rook hing weer in de slaapkamer, ik heb nu last van mijn luchtwegen, mijn vrouw loopt ziek thuis met een longontsteking en U bent aansprakelijk!


U loopt al maanden halleluja te zingen over biomassa… en ach, een paar filtertjes erbij en het komt wel goed…


Ohja, er is niet voldoende (echte) biomassa… dan laten we wat mooie sommetjes zien en hups! iedereen trapt in uw gladde praatjes.


Lees hier uw strategische agenda over biomassa: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8470179/3/JvdM%20-20Strategische%20agenda%20biomassa%20als%20energiedrager%20%28PS2020-115%29


En met visuals:
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8470182/1/Visuele_toelichting_bij_de_Strategische_agenda_biomassa_als_energiedrager_%28PS2020-115%29


Het is onzin, en nu valt u onherroepelijk door de mand.Biomassa stoot meer rotzooi uit dan kolen of gas…

Bijgestaan door een aantal fijn betaalde adviseurs loodst u het land wel even het decennium van de biomassa in… “ik was een van de voorvechters, hoopt u te zeggen tegen uw kleinkinderen”


Dit is het moment dat u gaat beseffen dat het menens is. Ik stop niet voordat ik serieus gehoord ben en dat er schone lucht gewaarborgd is voor mij, mijn vrouw en mijn kinderen.


In dit filmpje wordt erg duidelijk uitgelegd wat uw falen is.

U houdt laatst een overtuigd betoog over uw strategische agenda, waar voorafgaand u nog even een ‘overleg met partijen’ heeft geregeld (terwijl het document waarvoor u input vroeg al gepubliceerd was)…

allemaal voor de bühne. Niemand had enige input…. 3 minuten spreektijd voor gedupeerden en 30 minuten voor uw pro-biomassa clubje…

Ik heb met informatie uw aandacht proberen te trekken, met humor…
( http://stop-biomassa.nl/?p=288 ) Het persbericht 2 dagen gepubliceerd voordat de vergadering plaats zou vinden… het resultaat was toch nog best goed ingeschat!


Nu is de informatievoorziening zinloos gebleken, humor kent u niet want het boeit u niet.

En nu, nu bent u dus gewoon een pleitbezorger voor de giftige rook in mijn slaapkamer. U bent mede-verantwoordelijk…. omdat u actief meewerkt aan deze langzame moord.

Vanaf vandaag is het wat mij betreft vol oorlog. Ik zal absoluut alle middelen mij ter beschikking gegeven in onze nog steeds enigszins democratische rechtstaat om u ter verantwoording te roepen.
Heer Wiebes en andere medeplichtigen of wegkijkers in uw kielzog.
Volgt u mij op www.stop-biomassa.nl ?


Ik overweeg morgen aangifte te doen tegen u bij de politie in Ede of Arnhem. Ik eis actie…. niet volgende week…. NU.


Ik vraag openlijk hulp aan een ieder die een belang ziet in onze schone lucht, of een belang ziet aan een stop van die achterlijke gesubsidieerde groene hobby.

– ik zoek publiciteit
– ik zoek rechtsvertegenwoordiging
– ik zoek budget om dit veel groter aan te pakken…
er gaan miljarden subsidies in om…. zo’n grote bal is niet makkelijk te stoppen.


Lees meer op:

www.stop-biomassa.nl
of
www.the-fab.org/

Ik heb alweer een waardeloze nachtrust gehad,

Jan van der Meer, ik wens u fijne dag.

Met vriendelijke groet,

Rini Ruitenschild.
06 – 466 06 899
rini.ruitenschild@gmail.com