Warmtebedrijf Ede wil Vollenbroek de mond snoeren: ‘openbaarheid in ruil voor geheimhouding’

Erika van Gils 22-05-20, 06:57 

Warmtebedrijf Ede wil milieudeskundige Johan Vollenbroek op een zijspoor zetten. In ruil voor informatie zou Vollenbroek voor geheimhouding moeten tekenen. Daar werkt hij niet aan mee, laat de milieudeskundige desgevraagd weten. 

Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie van Vollenbroek,  diende onlangs bij de gemeente Ede een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) in om meer te weten te komen over de drie biomassacentrales in de gemeente.

,,Het  Warmtebedrijf, dat zich naar buiten toe afficheert als transparant, wil nu dat MOB een verklaring tot geheimhouding tekent”, zegt Vollenbroek. Volgens Vollenbroek probeert het Warmtebedrijf daarnaast te voorkomen dat MOB informatie krijgt over de gasreiniging van de centrales.

Intimidatie

De milieudeskundige vindt dat de gemeente Ede zich laat ‘intimideren’ door het Warmtebedrijf, omdat ze de stukken op grond van de Wob nu niet aan MOB overhandigt. ,,Het is een soap aan het worden”, aldus Vollenbroek.

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Veel Edenaren klaagden over overlast van de centrales. Rook in de slaapkamer, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het MOB concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. 

Gemeente en het Warmtebedrijf bestreden dat en nodigde MOB uit voor een gesprek. Om eerst een goed beeld te krijgen van het ontwerp van de drie installaties, deed MOB een Wob-verzoek. Zo werden gegevens opgevraagd over onder andere de opslag, de afgasreiniging, de type ovens, welke filters er gebruikt zijn, milieujaarverslagen en rapportages van emmissies (uitstoot).

Bezwaar

De gemeente Ede liet Vollenbroek vorige week per brief weten dat niet al zijn verzoeken openbaar gemaakt worden, omdat MPD Groene Energie, het moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede, bezwaar heeft ingediend tegen openbaarmaking van informatie uit bepaalde documenten.

Vollenbroek zegt dat dat juridisch niet kan. ,,Het bedrijf mag wel bezwaar maken, maar de gemeente is verplicht om de eerst wel toegezegde informatie te leveren tenzij het Warmtebedrijf bij de rechter om een voorlopige voorziening vraagt. Dat is niet gebeurd.”

Volgens een woordvoerder van het Warmtebedrijf is het bedrijf transparant over haar emissies. ,,We hebben met de gemeente Ede vertrouwelijke bedrijfsgegevens gedeeld en willen niet dat deze informatie openbaar wordt. We hebben een bezwaarschrift ingediend en wachten nog op de uitkomst.”

Het lijkt er eerder op dat het bedrijf niet met de billen bloot wil.Johan Vollenbroek, Milieudeskundige

Het Warmtebedrijf zegt MOB te hebben uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. ,,MOB heeft in dit gesprek haar zienswijze kenbaar gemaakt over de installaties. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis en ervaring met alternatieve brandstoffen voor de opwekking van warmte en het behalen van een warmterendement. We willen met de nodige zorgvuldigheid, en bescherming van vertrouwelijke gegevens, het gesprek aangaan met MOB.” Volgens de woordvoerder zijn er nog gesprekken gaande met MOB over ‘hoe dit vorm te geven’.

Vollenbroek noemt het ‘onzin’ dat het warmtebedrijf MOB vraagt geheimhouding te tekenen. ,,MPD denkt kennelijk een uniek installatie te hebben qua technologie. Dat valt niet te rijmen met de forse overschrijdingen van de normen die we gezien hebben….Het lijkt er eerder op dat het bedrijf niet met de billen bloot wil.”

Uitbreiding

MOB wil bereiken dat er in Ede geen uitbreiding meer komt van biomassa. ,,Ze hebben altijd gezegd hets  itijdelijk, stap dan nu over op echte duurzame bronnen zoals geothermie of warmte- en koudeopslag.” Daarnaast wil MOB dat de uitstoot van stikstofdioxide en stofemissie naar beneden gaat en dat het bedrijf de uitstoot continue meet. ,,Die cijfers moeten dan voor iedereen zichtbaar zijn op de website van het Warmtebedrijf.”

De gemeente laat weten dat het Warmtebedrijf inderdaad heeft aangegeven dat er in de documenten die Vollenbroek heeft opgevraagd bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie staat. ,,MPD heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de openbaarmaking van deze gegevens”, zegt een woordvoerder. De zitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie staat voor medio juli gepland.

Volgens jurist Marc van Breda kent de Wob voor milieu-informatie afwijkende regels. ,,De beslistermijn bedraagt geen vier, maar twee weken. En de beslissing wordt niet opgeschort als belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen. De derde zal dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank moeten indienen.”

Groen Links Wethouder Lex Hoefsloot uit Ede. ” er komt alleen maar stoom uit zo’n biomassacentrale”

Zorgen over centrales

In Ede draaien drie bio-energie centrales al enkele jaren op houtige biomassa. Zo’n 20.000 Edese woningen en bedrijven ontvangen hiervan hun warmte.

Het Edese warmtenet is vorig jaar omgevormd tot een slim warmtenet. Naast warmte uit de drie centrales, krijgt het net ook restwarmte van bedrijven en zonnewarmte.

Steeds meer Edenaren maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de uitstoot van de centrales.

Of die aan de eisen voldoet, daarover worden gemeente, Warmtebedrijf en milieu-deskundigen het niet eens.

Volgens milieudeskundige Johan Vollenbroek stoten de installaties fors meer (fijn) stof en stikstofdioxide uit dan toegestaan. Hij wil de uitstoot omlaag hebben.

Er zijn al centrales die minder dan 0,5 milligram stof per kuub uitstoten doordat ze goede zuiveringsinstallaties hebben.

In reactie op de dwangsom Biomassacentrale Ede

dit in reactie op het schrijven in de Gelderlander; Dwangsom 7 februari 2020

De biomassa centrales draaien op subsidie, erg veel subsidie…

Omdat het een business is die nog niet, en zeker niet in deze vorm door de markt opgepakt wordt, is daar geld voor vrij gemaakt. Zo kan onze Frans zijn groene ondoordachte plan toch doorzetten.

Dat was bekend…. Maar nu de biomassacentrales in de fout gaan met het overtreden van procedures en uitstootnormen… krijgen ze dwangsommen opgelegd van de gemeente….

DWANGSOMMEN!

Welnu, deze dwangsom komt gewoon ten laste van de winst- en verliesrekening van deze onderneming en wordt dus gewoon gedekt door de subsidie!

Misschien laat de biomassacentrale er nog even een duur betaald en bevriend adviesbureautje naar kijken… om dan toch tot de conclusie te komen dat er betaald moet worden….

Het is een wassen neus!

Het gaat om geld… Follow The Money!

Milieuactivist Vollenbroek mag in Ede uitleg komen geven over uitstoot van biomassacentrales

Milieuactivist Johan Vollenbroek. © Paul Rapp

Uit: De Gelderlander, door Suzanne Huibers 10 februari 2020

De gemeenteraad van Ede wil alle feiten over de biomassacentrales boven tafel krijgen en wil daarom alle belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek. Naast Vollenbroek zijn dat medewerkers van Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst De Vallei. 

Leefkwaliteit van Edenaren

,,We mogen geen oogje dicht knijpen als het gaat om de leefkwaliteit van Edenaren’’, zegt D66-raadslid Sander Nijenhuis. ,,Luchtkwaliteit moet topprioriteit zijn. We moeten alles uit de kast halen om de hoeveelheid fijnstof te laten dalen.’’

De hoeveelheid fijnstof in de lucht bij Ede is al hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Het gemeentebestuur wijst als oorzaak daarvoor de aanwezigheid van snelwegen, industrie en de landbouw aan. Nijenhuis wil ook weten in hoeverre de uitstoot van de biomassacentrales bijdragen aan de slechte luchtkwaliteit van Ede. 

Hetze tegen biomassa

,,We zien dat er in Nederland een hetze tegen biomassa ontstaat”, zegt Gerrit Flier van de SGP. ,,Soms is dat terecht, soms niet. Wij waren lang blij met ons groene warmtebedrijf.” Maar liefst 18.500 woningen en bedrijven worden verwarmd door het verbranden van biomassa.

Dat moeten er op korte termijn 20.000 woningen worden, inclusief het gemeentehuis. Maar inmiddels weten de Edese politici niet meer of ze daar nu trots op moeten zijn of juist niet.

Onderste steen boven

Als het aan Ruben van Druiten van Burgerbelangen ligt, komt de onderste steen boven als het gaat om biomassacentrales. Daarom vroeg hij vorige week ook een debat aan in de gemeenteraad. ,,Wanneer gaat het college eens meten wat de daadwerkelijke uitstoot is van de centrales?’’, vraagt Van Druiten. 

Burgemeester René Verhulst zegt dat het laatste woord over biomassa nog niet is gesproken. Hij belooft snel een bijeenkomst met alle belanghebbenden te beleggen.

Hoe zit het nu?

Voldoen de biomassacentrales in Ede nu wel of niet aan de regels? Dat is afhankelijk van welke norm je hanteert voor de maximale uitstoot. Dat heeft er alles mee te maken dat er een verschil is in normen tussen een kleine en grote installatie. De grens tussen klein en groot ligt bij 5 MegaWatt. Een kleine centrale mag vier keer zo veel stof uitstoten als een grote centrale, namelijk 20 milligram per kubieke meter tegen 5 milligram.

De centrales aan de Dwarsweg en Geerweg bestaan beide uit twee ketels. Die worden elk als een aparte biomassacentrale gezien. Zo blijven ze onder de 5 MegaWatt. Zou je het vermogen van beide ketels bij elkaar optellen, dan is er sprake van een grote centrale en gelden er dus strengere normen.

Milieuactivist Johan Vollenbroek stelt dat je de twee ketels als een grote centrale moet zien, de gemeente Ede ziet ze als twee kleine. De gemeente stelt ook dat er geen fijnstof wordt gemeten, wel totaalstof. Dat wil zeggen alle deeltjes, ongeacht de grootte. Er zou uit de cijfers niet te destilleren zijn welk deel daarvan fijnstof is. Volgens Vollenbroek bestaat totaalstof bijna volledig uit fijnstof. Hij concludeert daarom dat de biomassacentrales in Ede te veel fijnstof uitstoten. 

DE GEMEENTERAAD (Ede)

Uit: Ededorp.nl Door: Joop Eding @J_Eding 8 februari 2020

In de beginjaren 80, toen ik nog jong en overmoedig was, heb ik mij op de plaatselijke politiek gestort. Ik nam een abonnement op de raadstukken, die netjes per post en soms per bode thuis in dikke enveloppen werden afgeleverd.

Na bestudering van de stukken, op naar het gemeentehuis. Bij de balie ontving ik nog de laatste nagekomen stukken en de bode wenste me een prettige avond. Vanaf de niet al te volle publieke tribune had ik een prima uitzicht op de politieke arena. B&W (voltallig) tegenover de raadsleden, waarvan nagenoeg de meeste strak in ‘t pak en daarachter de plaatselijke pers.

Het overgrote deel van de avond heb ik me prima ‘vermaakt’ en ik besloot dan ook dat dit voor herhaling vatbaar was. Aldus geschiede en ik bezocht vanaf dat moment, goed voorbereid, de raadsvergaderingen. Het viel me echter op dat lang niet alle raadsleden hun huiswerk goed hadden gedaan en in discussies met de toenmalige wethouders voor hen geen partij waren. Ik stak in mijn gesprekken met anderen op de tribune de verontwaardiging daarover niet onder stoelen of banken. Onder hen bevond zich ook de toenmalige penningmeester van het “nog jonge” CDA.

Na een aantal weken vroeg hij mij (ik was toen nog partijloos) of ik niet in het CDA geïnteresseerd was en eventueel een bestuursfunctie zou ambiëren. Ik heb daar een weekje over nagedacht en toegestemd. Bij gebrek aan tegenkandidaten werd ik al snel in het bestuur verkozen en werd bestuursgedelegeerde in de fractie. Om een lang verhaal kort te maken ook daar trof ik raadsleden aan die, leunend op hun jarenlange ervaring, meenden de stukken pas tijdens de vergadering te kunnen/moeten openen. De voorzitter zag het verschil tussen hen en mij en gaf mij regelmatig (waar dat feitelijk niet de bedoeling was) de kans mijn mening te uiten. Dat werd mij niet altijd door iedereen in dank afgenomen en na de verkiezingen (waar ik me ook intens met de kandidatenlijsten en vernieuwingen had bemoeid) wilde de fractie onder een nieuwe voorzitter me een halfjaar lang liever niet zien om zo een hechte op elkaar ingespeelde fractie te kunnen vormen. Dat luidde het einde van mijn politieke carrière in en sindsdien is het ook met het CDA nooit meer goed gekomen.

Vanwaar deze inleidende terugblik zult u vragen? Welnu, zeer onlangs besloot ik weer eens de Gemeenteraad te gaan volgen. Dat deed ik dus al heel lang niet meer, waar ik wel heel veel 2eKamerdebatten en hun commissievergaderingen volgde. De eerste keer ben ik al halverwege afgehaakt, men kon mijn aandacht echt niet vasthouden. Tot deze week. Het was niet alleen maar vanwege de aangekondigde live-ondertiteling die ik wel eens wilde meemaken, maar ook vanwege de door ededorp.nl opgeworpen discussie over de biomassacentrales, hun overlast en het gebrek aan (voldoende) aandacht daarvoor in de Raad.

Ik zat er helemaal klaar voor en werd aangenaam verrast door het interpellatiedebat. Maar helaas hield daar de aangename verrassing voor mij dan ook wel op. Ik dacht teruggeworpen te zijn in de tijd. Te vaak bleek (ook nu weer) dat te veel raadsleden zich onvoldoende hadden ingelezen en simpelweg de feiten niet op een rijtje hadden. Dat gold niet alleen bij het onderwerp biomassacentrales, maar bij nagenoeg alle agendapunten gedurende de avond. Ik vermeld hier nu geen namen en rugnummers omdat ik hen niet persoonlijk wil aanspreken op basis van 1 volledig gevolgde raadsvergadering. Maar vanaf nu zal ik een ieder kritisch volgen en ja, hen dan wel met naam en toenaam benoemen. Overigens ook hen die het wél goed doen.

Een link naar de beelden…. https://t.co/Kncd0l0Vuf?amp=1

Wie ik wel bij naam wil noemen is de wethouder Hoefsloot. Ik weet niet of de beste man gewoon zijn dag niet had, maar ik heb zelden een politicus zo zien schutteren en gebrek aan (diepte)kennis hebben van de behandelde dossiers. Dit gold zowel voor de biomassacentrales als de abri’s als de eikenprocessierupsen. Ik kreeg er spontaan jeuk van en hoop dan ook dat dit een incident was. U zult het mij niet euvel duiden dat ik vanaf nu ook deze wethouder graag een herkansing geef en hem in zijn functioneren nauwlettend zal volgen de komende tijd. Een taak die behoort bij de Gemeenteraad, maar daar en door hen om partijpolitieke redenen schijnbaar niet, maar zeker in onvoldoende mate wordt uitgevoerd.

Was er nou niets leuks die avond? Jazeker wel, de automatische ondertiteling was bij tijd en wijle hilarisch te noemen. Een raadslid (raadt u maar wie) werd zelfs ‘jurk’ genoemd. Dit zelflerende systeem zal straks beduidend minder tot een glimlach leiden. Hopelijk doet het niveau van onze raadsvergaderingen dat dan wel.