Procedure tegen 23 biomassacentrales in Brabant

EINDHOVEN – 23 biomassacentrales in Brabant gaan een onzekere toekomst tegemoet. Een procedure van milieuactiegroep MOB dwingt de provincie tot ingrijpen, omdat de installaties niet over de vereiste natuurvergunning beschikken. Doet ze dat niet, dan dreigt het op een rechtszaak uit te draaien.

Uit: Brabants Dagblad, 17 juni 2020, door: Lukas van der Storm

Mobilisation for the Environment (MOB) is de organisatie van Johan Vollenbroek, die het Nederlandse stikstofbeleid met succes aanvocht. Uit die stikstofkwestie vloeit nu ook de zaak tegen biomassacentrales voort. Die centrales wekken energie op uit natuurlijke materialen: in veel gevallen gaat het daarbij om hout. Dat werd in de afgelopen jaren vaak gezien als een duurzamer alternatief voor bijvoorbeeld kolen of gas. Het draagvlak brokkelt momenteel echter in rap tempo af. De nadruk in het debat komt daarbij steeds meer op de nadelen te liggen, zoals ontbossing door grootschalige houtkap. Ook kan houtrook leiden tot luchtwegklachten en een forse uitstoot van fijnstof en stikstof. ,,We strijden al een aantal jaar tegen die waanzin”, aldus Vollenbroek. ,,Dat doen we in verschillende provincies. Brabant heeft er aardig wat: in totaal gaat het om meer dan honderd vergunningen.”

Vergunning nodig

Veel – met name kleinere – biomassacentrales beschikken op dit moment niet over een natuurvergunning. Die was namelijk in het verleden niet nodig. Bedrijven die een relatief beperkte invloed hebben op de natuur, konden volstaan met een melding bij de provincie. Die constructie deugde echter niet, zo oordeelde de Raad van State vorig jaar. De 23 biomassacentrales zijn sindsdien formeel gesproken in overtreding: ze hebben alsnog een vergunning nodig. Dat is echter knap lastig: want door de stikstofuitspraak is er namelijk óók geen enkele ruimte voor nieuwe vergunningen. De centrales waar het om gaat staan verspreid over de provincie: sommige bij boeren, sommige bij houtbedrijven. In een aantal participeert een afvalverwerker, energiebedrijf of gemeente, zoals bij de biomassacentrale naast de oude energiecentrale op Strijp-T in Eindhoven.

‘Legalisatie onhoudbaar’

MOB heeft Brabant onlangs verzocht handhavend op te treden bij de 23 centrales. Dat heeft de provincie in formele zin ook gedaan: de bedrijven hebben een waarschuwing gekregen en moeten het probleem nu binnen vijf maanden oplossen. De vraag is echter of dat kan. Minister Carola Schouten (Landbouw) zint op legalisatie van dit soort gevallen. Vollenbroek meent echter dat dit juridisch onhoudbaar is. ,,Sommige bedrijven zullen het misschien kunnen oplossen door elders in hun bedrijf de uitstoot te verminderen.” 

De provincie laat in de reactie op de bezwaren van MOB nog in het midden wat er gebeurt als de bedrijven de situatie over vijf maanden nog niet hebben gelegaliseerd. Gezien de reputatie van Vollenbroek lijken de opties echter overzichtelijk: ofwel alsnog ingrijpen, ofwel naar de rechtbank voor weer een stikstofzaak.

Warmtebedrijf Ede wil Vollenbroek de mond snoeren: ‘openbaarheid in ruil voor geheimhouding’

Erika van Gils 22-05-20, 06:57 

Warmtebedrijf Ede wil milieudeskundige Johan Vollenbroek op een zijspoor zetten. In ruil voor informatie zou Vollenbroek voor geheimhouding moeten tekenen. Daar werkt hij niet aan mee, laat de milieudeskundige desgevraagd weten. 

Mobilisation for the Environment (MOB), de organisatie van Vollenbroek,  diende onlangs bij de gemeente Ede een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) in om meer te weten te komen over de drie biomassacentrales in de gemeente.

,,Het  Warmtebedrijf, dat zich naar buiten toe afficheert als transparant, wil nu dat MOB een verklaring tot geheimhouding tekent”, zegt Vollenbroek. Volgens Vollenbroek probeert het Warmtebedrijf daarnaast te voorkomen dat MOB informatie krijgt over de gasreiniging van de centrales.

Intimidatie

De milieudeskundige vindt dat de gemeente Ede zich laat ‘intimideren’ door het Warmtebedrijf, omdat ze de stukken op grond van de Wob nu niet aan MOB overhandigt. ,,Het is een soap aan het worden”, aldus Vollenbroek.

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Veel Edenaren klaagden over overlast van de centrales. Rook in de slaapkamer, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het MOB concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. 

Gemeente en het Warmtebedrijf bestreden dat en nodigde MOB uit voor een gesprek. Om eerst een goed beeld te krijgen van het ontwerp van de drie installaties, deed MOB een Wob-verzoek. Zo werden gegevens opgevraagd over onder andere de opslag, de afgasreiniging, de type ovens, welke filters er gebruikt zijn, milieujaarverslagen en rapportages van emmissies (uitstoot).

Bezwaar

De gemeente Ede liet Vollenbroek vorige week per brief weten dat niet al zijn verzoeken openbaar gemaakt worden, omdat MPD Groene Energie, het moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede, bezwaar heeft ingediend tegen openbaarmaking van informatie uit bepaalde documenten.

Vollenbroek zegt dat dat juridisch niet kan. ,,Het bedrijf mag wel bezwaar maken, maar de gemeente is verplicht om de eerst wel toegezegde informatie te leveren tenzij het Warmtebedrijf bij de rechter om een voorlopige voorziening vraagt. Dat is niet gebeurd.”

Volgens een woordvoerder van het Warmtebedrijf is het bedrijf transparant over haar emissies. ,,We hebben met de gemeente Ede vertrouwelijke bedrijfsgegevens gedeeld en willen niet dat deze informatie openbaar wordt. We hebben een bezwaarschrift ingediend en wachten nog op de uitkomst.”

Het lijkt er eerder op dat het bedrijf niet met de billen bloot wil.Johan Vollenbroek, Milieudeskundige

Het Warmtebedrijf zegt MOB te hebben uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. ,,MOB heeft in dit gesprek haar zienswijze kenbaar gemaakt over de installaties. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennis en ervaring met alternatieve brandstoffen voor de opwekking van warmte en het behalen van een warmterendement. We willen met de nodige zorgvuldigheid, en bescherming van vertrouwelijke gegevens, het gesprek aangaan met MOB.” Volgens de woordvoerder zijn er nog gesprekken gaande met MOB over ‘hoe dit vorm te geven’.

Vollenbroek noemt het ‘onzin’ dat het warmtebedrijf MOB vraagt geheimhouding te tekenen. ,,MPD denkt kennelijk een uniek installatie te hebben qua technologie. Dat valt niet te rijmen met de forse overschrijdingen van de normen die we gezien hebben….Het lijkt er eerder op dat het bedrijf niet met de billen bloot wil.”

Uitbreiding

MOB wil bereiken dat er in Ede geen uitbreiding meer komt van biomassa. ,,Ze hebben altijd gezegd hets  itijdelijk, stap dan nu over op echte duurzame bronnen zoals geothermie of warmte- en koudeopslag.” Daarnaast wil MOB dat de uitstoot van stikstofdioxide en stofemissie naar beneden gaat en dat het bedrijf de uitstoot continue meet. ,,Die cijfers moeten dan voor iedereen zichtbaar zijn op de website van het Warmtebedrijf.”

De gemeente laat weten dat het Warmtebedrijf inderdaad heeft aangegeven dat er in de documenten die Vollenbroek heeft opgevraagd bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie staat. ,,MPD heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de openbaarmaking van deze gegevens”, zegt een woordvoerder. De zitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie staat voor medio juli gepland.

Volgens jurist Marc van Breda kent de Wob voor milieu-informatie afwijkende regels. ,,De beslistermijn bedraagt geen vier, maar twee weken. En de beslissing wordt niet opgeschort als belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld zienswijzen in te dienen. De derde zal dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank moeten indienen.”

Groen Links Wethouder Lex Hoefsloot uit Ede. ” er komt alleen maar stoom uit zo’n biomassacentrale”

Zorgen over centrales

In Ede draaien drie bio-energie centrales al enkele jaren op houtige biomassa. Zo’n 20.000 Edese woningen en bedrijven ontvangen hiervan hun warmte.

Het Edese warmtenet is vorig jaar omgevormd tot een slim warmtenet. Naast warmte uit de drie centrales, krijgt het net ook restwarmte van bedrijven en zonnewarmte.

Steeds meer Edenaren maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de uitstoot van de centrales.

Of die aan de eisen voldoet, daarover worden gemeente, Warmtebedrijf en milieu-deskundigen het niet eens.

Volgens milieudeskundige Johan Vollenbroek stoten de installaties fors meer (fijn) stof en stikstofdioxide uit dan toegestaan. Hij wil de uitstoot omlaag hebben.

Er zijn al centrales die minder dan 0,5 milligram stof per kuub uitstoten doordat ze goede zuiveringsinstallaties hebben.

Johan Vollenbroek wil dat Ede handhavend optreedt bij biomassacentrale

Uit: De Gelderlander, door Arnold Winkel 1 maart 2020

EDE – De biomassacentrale aan de Knuttelweg heeft te veel schadelijke stoffen uitgestoten. Milieuactivist Johan Vollenbroek wil nu dat de gemeente Ede handhavend optreedt.

De Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek heeft de gemeente Ede gisteren een brief gestuurd, waarin hij aangeeft dat de biomassa aan de Knuttelweg in Ede-Noord te veel stikstof en fijnstof uitstoot. Ook zou de installatie te veel uren draaien. Namens de organisatie Mobilisation for the Environment vraagt Vollenbroek Ede op om hiertegen handhavend op te treden.

Volgende week meer bekend

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het verzoek is binnengekomen. ,,We gaan ons buigen over de brief om de vervolgstappen te bepalen’’, meldt de woordvoerder. ,,Inhoudelijk is hierover dus nog niets te zeggen. Naar verwachting kunnen we in de loop van volgende week meer informatie geven over onze vervolgstappen en het bijhorende tijdspad.’’ 

De woordvoerder voegt eraan toe dat met ‘we’ de Omgevingsdienst De Vallei wordt bedoeld. Deze organisatie houdt zich bezig met vergunningverlening in de regio en ook op de naleving van de vergunningen.

Gezondheid

De laatste tijd is er steeds meer ophef over de drie biomassacentrales in Ede. Omwonenden maken zich al langer zorgen om hun gezondheid. Dat werd nog versterkt door uitlatingen van Vollenbroek in deze krant dat dit soort centrales veel te veel schadelijke stoffen uitstoten. Het grootste deel daarvan bestaat uit fijnstof. 

Twee weken geleden maakte het gemeentebestuur bekend dat Vollenbroek een van de personen is die wordt uitgenodigd om meer duidelijkheid te krijgen over de werking van de biomassacentrales. De gemeenteraad van Ede wil alle feiten over deze centrales boven tafel krijgen en wil daarom alle belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek. Naast Vollenbroek zijn dat medewerkers van Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst De Vallei.

Biomassacentrales in Ede zijn een gevaar voor de volksgezondheid

Door: Johan Vollenbroek MOB

Samenvatting

Wettelijke emissienormen voor stof worden bij twee biomassacentrales in Ede op aanzienlijke schaal overschreden. Ook is de NOx-emissie erg hoog. Gemeente en Omgevingsdienst De Vallei hebben verontrustende meetrapporten lang onder de pet weten te houden.

Houtstook in kleine biomassaketels

De gemeente Ede is erg trots dat ze een aantal volgens haar zeer duurzame houtstookketels op haar grondgebied heeft. ‘Bio-Energie Ede’ /’Warmtebedrijf Ede’ heeft installaties aan de Dwarsweg, de Geerweg en de Knuttelweg. Er is nog een nieuwe vierde locatie in de planning.
De energiecentrale aan de Dwarsweg te Ede omvat twee houtgestookte ketels van elk 4,4 megawatt en drie gasketels van 6 MWth. Bij elkaar minder dan 15 MWth zodat een milieuvergunning niet wettelijk is vereist en hier dus ook niet is afgegeven. Het bedrijf is zelf ook erg trots op de installatie. (LINK)

In de jaren 2016-2019 zijn in opdracht van de leverancier (Kara Energy Systems B.V.) op vooraf aangekondigde momenten emissiemetingen uitgevoerd naar vooral stof, NOx, SO2. Metingen van ammoniak ontbreken. ‘Bio-Energie Ede’ meet geen van deze stoffen continue.

Klachten

Er zijn al langer tientallen klachten van omwonden bij de gemeente. Er wordt geklaagd over ‘rook in de slaapkamer, stinkende uitstoot en rookwolken die het zicht belemmeren’. Ook: ,,Een paar dagen geleden stond mijn slaapkamer vol rook. Ik zeur niet snel, maar dit is zo’n inbreuk op mijn privacy dat ik nu hemel en aarde ga bewegen om het te stoppen. Ik wil gewoon met open raam kunnen slapen”. Ook: “Af en toe staat het hier blauw van de rook.”
In plaats van dat er iets aan de uitstoot gebeurde werd “Bureau Spotlight” ingehuurd om iets aan het geschonden imago te doen.
Van de website Edestad: “Het warmtenet in Ede stoot in verhouding circa de helft minder stikstof uit dan kolencentrales en de grote megabiomassacentrales.” Dat blijkt volgens Warmtebedrijf Ede uit een onafhankelijk onderzoeksrapport van SGS Nederland. ,,Daarnaast is de fijnstofuitstoot in Ede in verhouding ruim 17 keer minder dan de uitstoot van kolencentrales en grote biomassacentrales.” (LINK)

Er zou volgens het bedrijf zelf alleen maar schone lucht uit de schoorsteen komen.
Uit de recent ontvangen rapporten blijkt dat deze claims onverholen leugens zijn.

Onder andere door MOB is een verzoek om toezending van de rapporten ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Schokkende meetresultaten

De meetresultaten zijn schokkend. De centrale aan de Geerweg heeft meer dan drie keer zoveel fijnstof uitstoot dan toegestaan. Die aan de Dwarsweg stoot ongeveer twee keer de toegestane norm uit. De wettelijke norm uit het Activiteitenbesluit bedraagt 5 mg/Nm3 voor stof. Er zijn zelfs concentraties tot 178 mg/Nm3 stof gemeten. Ook de laatste metingen van november 2019 laten nog steeds een overschrijding zien van de norm van 5 mg/Nm3.

Op deze norm van 5 mg/Nm3 is veel kritiek omdat die veel te ruim is. De ruim 10 jaar oude biomassacentrale van HVC in Alkmaar haalt jaar in jaar uit < 0,5 mg/Nm3. Hetzelfde geldt voor alle moderne afvalovens. ‘Bio-Energie Ede’ is simpelweg ook niet in staat om de norm van 5 mg/Nm3 te halen omdat het volgens de site van Kara is uitgerust met een elektrostatisch filter. Een elektrostatisch filter kan met moeite wel 10-20 mg/Nm3 halen, maar aanvullend daarop is een doekfilter nodig om onder de 0,5mg/Nm3 te komen. Dit is de enige manier om deze zware overbelasting van de omgeving met fijnstof te beperken.

Waarom is dit nooit door de gemeente gesignaleerd? Waarom handhaaft de gemeente
niet? Overigens wordt de stofconcentratie in de schoorsteen niet continue gemeten. Bedrijf noch gemeente hebben daardoor ook maar enig idee hoe hoog de concentraties stof uit de schoorsteen zijn, en van daaruit de belasting van omwonenden, in de tussentijd dat er niet wordt gemeten.
Voor NOx zijn concentraties tot 273 mg/Nm3 gemeten bij een wettelijke norm van 145 mg/Nm3 die overigens ook veel te ruim is. Immers, afvalovens voldoen al meer dan 30 jaar aan de norm van 70 mg/Nm3. Waarom kunnen biomassacentrales dat niet? Metingen van 2019 laten waarden zien tussen 100 en 140 mg/Nm3. Niet duidelijk is of dit wordt bereikt met ammoniak en/of ureum inspuiting. In dit geval had ook op ammoniak moeten worden gemeten. Dat is niet gebeurd zoals blijkt uit de meetrapporten.

Geen toezicht tijdens metingen

De wet schrijft voor dat metingen onder representatieve omstandigheden moeten worden uitgevoerd. Uit de bijlagen blijkt dat aan deze voorwaarde vaak niet is voldaan omdat er is gemeten bij deellast: 65-90%. Soms wordt geclaimd dat bij ‘vollast’ is gemeten, maar uit de temperaturen en debieten blijkt dit veelal onjuist te zijn. Kennelijk houdt de gemeente geen toezicht op de metingen.

Andere luchtverontreinigende stoffen

Naast veel te veel stof en NOx komen ook zwaveldioxide, zoutzuur en zware metalen uit de schoorsteen. We hebben eenmalig een meting op kankerverwekkende polycyclische aromaten gezien, maar ook deze meting was van tevoren aangekondigd.

Grondig mis met de afgasreiniging van de Edese biomassaketels

De veel te hoge stof en NOx-emissies leiden tot onnodige risico’s voor de volksgezondheid en hinder/ schade voor omwonenden. De kern van het probleem is dat er een te simpele/goedkope gasreiniging is geïnstalleerd.

Wat doen Ede en de Omgevingsdienst De Vallei?

Volgens de website ‘De vijf gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland hebben samen Omgevingsdienst De Vallei opgericht. In Omgevingsdienst De Vallei werken deze partijen nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving’.

Uit het bovenstaande blijkt dat Gemeente en Omgevingsdienst ervoor kiezen om de mythe van schone houtstook in Ede in stand te houden. Dat heeft duidelijk een hogere prioriteit dan ‘een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.’

De gemeente blijft nu dus al ruim 3 jaar ingebreke met betrekking tot het handhaven van de wettelijk voorgeschreven stofnorm van 5 mg/Nm3.

Conclusie

Gemeente en Omgevingsdienst dienen zich te verantwoorden voor (1) het feit dat al meer dan 3 jaar niet wordt gehandhaafd op de wettelijke norm voor stof van maximaal 5 mg/Nm3, (2) het achterhouden van alarmerende meetrapporten over de biomassaovens, en (3) een onacceptabel staaltje window dressing.
Verder is het evident dat de meetrapporten niet de representatieve situatie weergeven. De werkelijke emissies in de tussenperiodes zullen aanzienlijk hoger zijn dan tijdens de meetperiodes.

Wat kan en moet eraan gedaan worden?

De rookgasreiniging dient te worden uitgebreid met een doekenfilter om stofconcentraties onder 0,5mg/Nm3 te bereiken. De NOx-verwijdering dient te worden verbeterd en de installatie dient te worden voorzien van automatische emissiemonitoring van tenminste CO, stof, ammoniak/NOx en oventemperatuur.

Wat had het kabinet al lang moeten doen?

Het kabinet heeft in het verleden veel te ruime emissiegrenswaarden gesteld die niet voldoen aan de wettelijke eis van toepassing van ‘Best Beschikbare Technieken’. Dit ter wille van een gemakkelijke en snelle uitrol van biomassastook in kleine installaties in Nederland.

Ook hier overtreedt het Kabinet/de minister de wet door normen voor biomassacentrales uit te vaardigen die niet voldoen aan de wettelijke eis tot ‘toepassing van ‘Best beschikbare Technieken’ conform de Wet milieubeheer. Maar dat hebben we toch eerder ook gezien in het PAS-debacle?

Installaties aan de Geerweg en de Knuttelweg

Als het ontwerp van de installatie aan de Geerweg identiek is aan dat van de Dwarsweg dan speelt bijbeide locaties hetzelfde probleem.
Ook van Geerweg hebben wij meetresultaten ontvangen. Ook daar wordt de stofnorm van 5 mg/Nm3 systematisch overschreden. De NOx-concentraties varieren ook van ruim boven 145 mg/Nm3, soms ook onder 145 mg/Nm3 maar ver boven de bovengenoemde 70 mg/Nm3.

Een deel van de metingen is onder deellast uitgevoerd zoals bij Ketel 1: meting van 8 juni 2017 wordt “vollast” geclaimd, maar uit de rookgasdebieten blijkt dat bij circa een kwart van vollast is gemeten.
Dit duidt erop dat buiten de periodes dat gemeten wordt de werkelijke emissies aanzienlijk hoger zijn.
De bovenstaande evaluatie heeft betrekking op de centrale aan de Dwarsweg en de Geerweg. Van locatie Knuttelweg hebben wij nog geen emissiegegevens ontvangen.

Vierde locatie

Er is nog een nieuwe vierde locatie in de planning.

Links:

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/499210-rivm-onderzoek-nodignaar-gezondheidseffecten-biomassa
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/steeds-meer-zorgen-om-effecten-biomassacentralesbrandende- ogen-keelpijn-en-niet-kunnen-slapen-va/

Verwezen wordt naar prof. Velders van het RIVM/ Universiteit Utrecht: g.j.m.velders@uu.nl
Johan Vollenbroek/MOB/06 5467 4047

Milieuactivist Vollenbroek mag in Ede uitleg komen geven over uitstoot van biomassacentrales

Milieuactivist Johan Vollenbroek. © Paul Rapp

Uit: De Gelderlander, door Suzanne Huibers 10 februari 2020

De gemeenteraad van Ede wil alle feiten over de biomassacentrales boven tafel krijgen en wil daarom alle belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek. Naast Vollenbroek zijn dat medewerkers van Het Warmtebedrijf (eigenaar van de biomassacentrales) en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst De Vallei. 

Leefkwaliteit van Edenaren

,,We mogen geen oogje dicht knijpen als het gaat om de leefkwaliteit van Edenaren’’, zegt D66-raadslid Sander Nijenhuis. ,,Luchtkwaliteit moet topprioriteit zijn. We moeten alles uit de kast halen om de hoeveelheid fijnstof te laten dalen.’’

De hoeveelheid fijnstof in de lucht bij Ede is al hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Het gemeentebestuur wijst als oorzaak daarvoor de aanwezigheid van snelwegen, industrie en de landbouw aan. Nijenhuis wil ook weten in hoeverre de uitstoot van de biomassacentrales bijdragen aan de slechte luchtkwaliteit van Ede. 

Hetze tegen biomassa

,,We zien dat er in Nederland een hetze tegen biomassa ontstaat”, zegt Gerrit Flier van de SGP. ,,Soms is dat terecht, soms niet. Wij waren lang blij met ons groene warmtebedrijf.” Maar liefst 18.500 woningen en bedrijven worden verwarmd door het verbranden van biomassa.

Dat moeten er op korte termijn 20.000 woningen worden, inclusief het gemeentehuis. Maar inmiddels weten de Edese politici niet meer of ze daar nu trots op moeten zijn of juist niet.

Onderste steen boven

Als het aan Ruben van Druiten van Burgerbelangen ligt, komt de onderste steen boven als het gaat om biomassacentrales. Daarom vroeg hij vorige week ook een debat aan in de gemeenteraad. ,,Wanneer gaat het college eens meten wat de daadwerkelijke uitstoot is van de centrales?’’, vraagt Van Druiten. 

Burgemeester René Verhulst zegt dat het laatste woord over biomassa nog niet is gesproken. Hij belooft snel een bijeenkomst met alle belanghebbenden te beleggen.

Hoe zit het nu?

Voldoen de biomassacentrales in Ede nu wel of niet aan de regels? Dat is afhankelijk van welke norm je hanteert voor de maximale uitstoot. Dat heeft er alles mee te maken dat er een verschil is in normen tussen een kleine en grote installatie. De grens tussen klein en groot ligt bij 5 MegaWatt. Een kleine centrale mag vier keer zo veel stof uitstoten als een grote centrale, namelijk 20 milligram per kubieke meter tegen 5 milligram.

De centrales aan de Dwarsweg en Geerweg bestaan beide uit twee ketels. Die worden elk als een aparte biomassacentrale gezien. Zo blijven ze onder de 5 MegaWatt. Zou je het vermogen van beide ketels bij elkaar optellen, dan is er sprake van een grote centrale en gelden er dus strengere normen.

Milieuactivist Johan Vollenbroek stelt dat je de twee ketels als een grote centrale moet zien, de gemeente Ede ziet ze als twee kleine. De gemeente stelt ook dat er geen fijnstof wordt gemeten, wel totaalstof. Dat wil zeggen alle deeltjes, ongeacht de grootte. Er zou uit de cijfers niet te destilleren zijn welk deel daarvan fijnstof is. Volgens Vollenbroek bestaat totaalstof bijna volledig uit fijnstof. Hij concludeert daarom dat de biomassacentrales in Ede te veel fijnstof uitstoten.