Biomassacentrales: het Grote Groene Bedrog

17 juni 2020 – Uit: Opiniez.com, door: Kees Rooke

Onduidelijk waarom we “van het aardgas af” moeten

 Biomassacentrale Diemen door Evert Kuiken, 

Eén van de hoekstenen van het Kabinet Rutte-III is het klimaatbeleid. In het Regeerakkoord en het daarna gepresenteerde Klimaatakkoord wordt zwaar ingezet op het terugdringen van de uitstoot van CO2. De doelstelling is het terugdringen van deze uitstoot in Nederland met 49% ten opzichte van 1990, en met 95% in 2050. Ook wil het kabinet zo snel mogelijk van het aardgas af.

Van het gas af

Er is nooit uitgelegd waarom Nederland, als enige land in de wereld, zo nodig van het aardgas af moet, laat staan dat dit aan de bevolking is voorgelegd.Ronald Plasterk@RPlasterk

België sluit haar bestaande kerncentrales die nu 50% van de elektriciteit leveren, en gaat grotendeels over op gas. Van CO2 emissievrij naar fossiel. Alsof er geen klimaatprobleem is.

In het VVD-verkiezingsprogramma van 2017 staat: “De overheid moet zo min mogelijk proberen ons leven te beïnvloeden zonder dat het klimaat daarmee daadwerkelijk wordt geholpen. In plaats daarvan moet de overheid problemen bij de bron aanpakken, door werk te maken van het verminderen van de uitstoot van CO2. Zo profiteert het klimaat het meest. Daarbij willen wij ruim baan voor innovatie en de garantie dat iedereen zijn of haar eigen keuzes kan blijven maken.”

Geen vrije keuze

”Ruim baan voor innovatie” geeft het Klimaatakkoord niet. Het is opgesteld door een aantal organisaties, die de voorstanders van innovatie –  zoals met kernenergie – zorgvuldig buiten de deur hebben gehouden. En het Klimaatakkoord wordt de bevolking gewoonweg door de strot geduwd. Een vrije keuze is er ook niet. We móéten van het gas af. In het Klimaatakkoord staat zelfs dat het vervallen van de gasaansluitplicht in de Energiewet wordt opgenomen en de netbeheerder zo nodig met de sterke arm de mogelijkheid en instrumenten krijgt om de gasafsluiting uit te voeren.”

Akkoord bevonden door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Biomassacentrales

Minstens zo erg is dat het kabinet als ‘oplossing’ voor het halen van de klimaatdoelstellingen zwaar heeft ingezet op biomassacentrales. De bedoeling van biomassacentrales was dat er resthout in wordt verstookt. Maar nu blijkt dat dat nauwelijks gebeurt. Volgens de Federatie tegen Biomassacentrales gaat de nieuwe biomassacentrale in Diemen per dag maar liefst 18.000 voetbalvelden (!) bos verbranden. Het hout wordt gekocht van eigenaars van bossen, die zich onder meer in Zuid-Amerika en de Baltische staten bevinden.

Na de kap worden de bomen naar Nederland verscheept en daar worden ze gewoonweg afgefakkeld en verdwijnen door de schoorsteen. En dat terwijl bomen juist dat vermaledijde CO2 opnemen! Je zou zeggen dat er dus juist méér bomen moeten komen. Maar deze gekapte exemplaren bevinden zich in andere landen, dus dat is niet ons probleem.

Meer CO2-uitstoot

Uit een recent onderzoek van Adviesbureau DNV GL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gebleken dat biomassacentrales meer CO2 uitstoten dan kolencentrales. Ronald Plasterk besteedde hier uitgebreid aandacht aan in zijn column in De Telegraaf van vrijdag 5 juni jl. Plasterk wijst er ook op dat uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat om dezelfde energieopbrengst te krijgen, de CO2-uitstoot groter is bij biomassa dan bij steenkool! De uitstoot neemt dus toe!

Commotie

Begin dit jaar ontstond er commotie rondom de drie biomassacentrales in Ede. Er waren klachten over overlast. Er was sprake van rook in slaapkamers, roetdeeltjes op auto’s en stinkende uitstoot. Het Mobilisation for the Environment (MOB), waar de bekende milieu-activist Johan Vollenbroek voorzitter van is, concludeerde aan de hand van de emissierapporten dat de centrales in Ede meer (fijn)stof uitstoten dan wettelijk mag. Warmtebedrijf Ede zag de bui al hangen en probeerde Vollenbroek op een zijspoor te zetten. In ruil voor informatie zou hij voor geheimhouding moeten tekenen. Vollenbroek bedankte voor de ‘eer’.

Nederland geeft 11,4 miljard euro subsidie aan het ombouwen van kolencentrales naar centrales voor biomassa. Dat is gemiddeld 671 euro per persoon. Krankzinnig beleid, niet uit te leggen.

De argumenten van Ronald Plasterk komen, behalve in De Telegraaf, nauwelijks aan bod in media zoals de NPO. En binnen diens eigen partij, de PvdA, zou steun aan de afgestudeerde bioloog Plasterk in conflict komen met de in Franse Literatuur afgestudeerde klimaatpaus Frans Timmermans.

Waanzin

De vraag rijst natuurlijk hoe het mogelijk is dat deze vernietiging van gezonde natuur en het in bedrijf nemen van vervuilende biomassacentrales gewoon doorgaat. De verklaring is vrij simpel maar wel onthutsend. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn onhaalbaar met alleen het aanleggen van zonneweiden en het plaatsen van windmolens! Op dit moment is van alle energie in Nederland slechts 6% ’groen’, daarvan is maar liefst 70% biomassa. Zonder biomassa zou je dus ongeveer 2% overhouden. Maar het kabinet had daarvoor een oplossing. Voor de uitstoot van CO2 telt de verbranding van biomassa gewoon niet mee! Je zou het bijna niet geloven, dit is gewoon fraude, sjoemelen met cijfers.

Urgenda

Het Longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken. Johan Vollenbroek zei onlangs op Radio 1 de subsidie voor biomassacentrales weggegooid geld te vinden. Urgenda-directeur Marjan Minnesma zei zondag jl. op Radio 1 dat het kabinet moet stoppen met investeren in biomassacentrales en de gaskraan weer moet openzetten.

Ook in het recente Kamerdebat over het klimaat klonken er steeds meer kritische geluiden over biomassa. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben laten weten dat er wat hen betreft een einde komt aan de subsidies voor nieuwe biomassacentrales. Zelfs binnen GroenLinks klinken er kritische geluiden. Maar de Statenfractie in Noord-Holland stemde wel voor een vergunning voor de biomassacentrale in Diemen.

Kijk ook: https://www.wyniasweek.nl/de-gesubsidieerde-houtstook-wankelt-nu-het-gasverbod-stoppen/

Wiebes

Minister Wiebes erkende dat hij ‘zoekende’ is in de discussie over de geplande bouw van nieuwe biomassacentrales. Maar helemaal stoppen zou betekenen dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. “Ik ga niet op een woensdagmiddag even een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord door de plee spoelen”, zei Wiebes. En hij komt ermee weg.

Nog wel.

Bij de verkiezingen zal het klimaat hoog op de agenda staan. Dan zal blijken of de kiezer het eens is met dit beleid.

Biomassa Uitstoot

De biomassa industrie probeert alle discussie over uitstoot van deze ongereguleerde houtstook uit de weg te gaan.

En als je doorvraagt komt er fijnstof en stikstofoxiden…

Helaas…

Maar ook over:
CO2
SO2
Arseen
Cadmium
Nikkel

CO2 (aantoonbaar meer dan bij de verbranding van aardgas)
SO2, Zwaveldioxide >> Nu snap ik mijn omschrijving alsof ik zwavel rook…
Arseen     https://nl.wikipedia.org/wiki/Arseen
Cadmium http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/cadmium-556.html
Nikkel https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/fb8338640e3db_rapport_basf_de_meern.pdf      

Poedervormige nikkelverbindingen kunnen bij inhaleren kankerverwekkend zijn, en zijn bij langdurig inhaleren direct toxisch. 

Dit komt er uit de pijp bij een kleine, buiten controle vallende, centrale. 
Allemaal onzichtbare stoffen…. Wel te ruiken soms…  Zonder zichtbare overlast is er geen probleem!!

Grotere centrales kunnen worden voorzien van een Electrostatic Precipitator, kost veel geld, veel ruimte. 


Maar het trucje waar klaarblijkelijk Gemeente Ede (en heel veel andere gemeenten) in zijn getuind is 2 pijpen , 2 kleine centrales. De vermogens per centrale zijn er op aangepast…


Het kan overigens nog erger…. er zijn ‘biomassa centrales’ in nieuwe woonwijken opgesteld zo groot als een scheepscontainer….. zero ruimte voor filters…

Biomassacentrales in Ede zijn een gevaar voor de volksgezondheid

Door: Johan Vollenbroek MOB

Samenvatting

Wettelijke emissienormen voor stof worden bij twee biomassacentrales in Ede op aanzienlijke schaal overschreden. Ook is de NOx-emissie erg hoog. Gemeente en Omgevingsdienst De Vallei hebben verontrustende meetrapporten lang onder de pet weten te houden.

Houtstook in kleine biomassaketels

De gemeente Ede is erg trots dat ze een aantal volgens haar zeer duurzame houtstookketels op haar grondgebied heeft. ‘Bio-Energie Ede’ /’Warmtebedrijf Ede’ heeft installaties aan de Dwarsweg, de Geerweg en de Knuttelweg. Er is nog een nieuwe vierde locatie in de planning.
De energiecentrale aan de Dwarsweg te Ede omvat twee houtgestookte ketels van elk 4,4 megawatt en drie gasketels van 6 MWth. Bij elkaar minder dan 15 MWth zodat een milieuvergunning niet wettelijk is vereist en hier dus ook niet is afgegeven. Het bedrijf is zelf ook erg trots op de installatie. (LINK)

In de jaren 2016-2019 zijn in opdracht van de leverancier (Kara Energy Systems B.V.) op vooraf aangekondigde momenten emissiemetingen uitgevoerd naar vooral stof, NOx, SO2. Metingen van ammoniak ontbreken. ‘Bio-Energie Ede’ meet geen van deze stoffen continue.

Klachten

Er zijn al langer tientallen klachten van omwonden bij de gemeente. Er wordt geklaagd over ‘rook in de slaapkamer, stinkende uitstoot en rookwolken die het zicht belemmeren’. Ook: ,,Een paar dagen geleden stond mijn slaapkamer vol rook. Ik zeur niet snel, maar dit is zo’n inbreuk op mijn privacy dat ik nu hemel en aarde ga bewegen om het te stoppen. Ik wil gewoon met open raam kunnen slapen”. Ook: “Af en toe staat het hier blauw van de rook.”
In plaats van dat er iets aan de uitstoot gebeurde werd “Bureau Spotlight” ingehuurd om iets aan het geschonden imago te doen.
Van de website Edestad: “Het warmtenet in Ede stoot in verhouding circa de helft minder stikstof uit dan kolencentrales en de grote megabiomassacentrales.” Dat blijkt volgens Warmtebedrijf Ede uit een onafhankelijk onderzoeksrapport van SGS Nederland. ,,Daarnaast is de fijnstofuitstoot in Ede in verhouding ruim 17 keer minder dan de uitstoot van kolencentrales en grote biomassacentrales.” (LINK)

Er zou volgens het bedrijf zelf alleen maar schone lucht uit de schoorsteen komen.
Uit de recent ontvangen rapporten blijkt dat deze claims onverholen leugens zijn.

Onder andere door MOB is een verzoek om toezending van de rapporten ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Schokkende meetresultaten

De meetresultaten zijn schokkend. De centrale aan de Geerweg heeft meer dan drie keer zoveel fijnstof uitstoot dan toegestaan. Die aan de Dwarsweg stoot ongeveer twee keer de toegestane norm uit. De wettelijke norm uit het Activiteitenbesluit bedraagt 5 mg/Nm3 voor stof. Er zijn zelfs concentraties tot 178 mg/Nm3 stof gemeten. Ook de laatste metingen van november 2019 laten nog steeds een overschrijding zien van de norm van 5 mg/Nm3.

Op deze norm van 5 mg/Nm3 is veel kritiek omdat die veel te ruim is. De ruim 10 jaar oude biomassacentrale van HVC in Alkmaar haalt jaar in jaar uit < 0,5 mg/Nm3. Hetzelfde geldt voor alle moderne afvalovens. ‘Bio-Energie Ede’ is simpelweg ook niet in staat om de norm van 5 mg/Nm3 te halen omdat het volgens de site van Kara is uitgerust met een elektrostatisch filter. Een elektrostatisch filter kan met moeite wel 10-20 mg/Nm3 halen, maar aanvullend daarop is een doekfilter nodig om onder de 0,5mg/Nm3 te komen. Dit is de enige manier om deze zware overbelasting van de omgeving met fijnstof te beperken.

Waarom is dit nooit door de gemeente gesignaleerd? Waarom handhaaft de gemeente
niet? Overigens wordt de stofconcentratie in de schoorsteen niet continue gemeten. Bedrijf noch gemeente hebben daardoor ook maar enig idee hoe hoog de concentraties stof uit de schoorsteen zijn, en van daaruit de belasting van omwonenden, in de tussentijd dat er niet wordt gemeten.
Voor NOx zijn concentraties tot 273 mg/Nm3 gemeten bij een wettelijke norm van 145 mg/Nm3 die overigens ook veel te ruim is. Immers, afvalovens voldoen al meer dan 30 jaar aan de norm van 70 mg/Nm3. Waarom kunnen biomassacentrales dat niet? Metingen van 2019 laten waarden zien tussen 100 en 140 mg/Nm3. Niet duidelijk is of dit wordt bereikt met ammoniak en/of ureum inspuiting. In dit geval had ook op ammoniak moeten worden gemeten. Dat is niet gebeurd zoals blijkt uit de meetrapporten.

Geen toezicht tijdens metingen

De wet schrijft voor dat metingen onder representatieve omstandigheden moeten worden uitgevoerd. Uit de bijlagen blijkt dat aan deze voorwaarde vaak niet is voldaan omdat er is gemeten bij deellast: 65-90%. Soms wordt geclaimd dat bij ‘vollast’ is gemeten, maar uit de temperaturen en debieten blijkt dit veelal onjuist te zijn. Kennelijk houdt de gemeente geen toezicht op de metingen.

Andere luchtverontreinigende stoffen

Naast veel te veel stof en NOx komen ook zwaveldioxide, zoutzuur en zware metalen uit de schoorsteen. We hebben eenmalig een meting op kankerverwekkende polycyclische aromaten gezien, maar ook deze meting was van tevoren aangekondigd.

Grondig mis met de afgasreiniging van de Edese biomassaketels

De veel te hoge stof en NOx-emissies leiden tot onnodige risico’s voor de volksgezondheid en hinder/ schade voor omwonenden. De kern van het probleem is dat er een te simpele/goedkope gasreiniging is geïnstalleerd.

Wat doen Ede en de Omgevingsdienst De Vallei?

Volgens de website ‘De vijf gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland hebben samen Omgevingsdienst De Vallei opgericht. In Omgevingsdienst De Vallei werken deze partijen nauw samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving’.

Uit het bovenstaande blijkt dat Gemeente en Omgevingsdienst ervoor kiezen om de mythe van schone houtstook in Ede in stand te houden. Dat heeft duidelijk een hogere prioriteit dan ‘een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.’

De gemeente blijft nu dus al ruim 3 jaar ingebreke met betrekking tot het handhaven van de wettelijk voorgeschreven stofnorm van 5 mg/Nm3.

Conclusie

Gemeente en Omgevingsdienst dienen zich te verantwoorden voor (1) het feit dat al meer dan 3 jaar niet wordt gehandhaafd op de wettelijke norm voor stof van maximaal 5 mg/Nm3, (2) het achterhouden van alarmerende meetrapporten over de biomassaovens, en (3) een onacceptabel staaltje window dressing.
Verder is het evident dat de meetrapporten niet de representatieve situatie weergeven. De werkelijke emissies in de tussenperiodes zullen aanzienlijk hoger zijn dan tijdens de meetperiodes.

Wat kan en moet eraan gedaan worden?

De rookgasreiniging dient te worden uitgebreid met een doekenfilter om stofconcentraties onder 0,5mg/Nm3 te bereiken. De NOx-verwijdering dient te worden verbeterd en de installatie dient te worden voorzien van automatische emissiemonitoring van tenminste CO, stof, ammoniak/NOx en oventemperatuur.

Wat had het kabinet al lang moeten doen?

Het kabinet heeft in het verleden veel te ruime emissiegrenswaarden gesteld die niet voldoen aan de wettelijke eis van toepassing van ‘Best Beschikbare Technieken’. Dit ter wille van een gemakkelijke en snelle uitrol van biomassastook in kleine installaties in Nederland.

Ook hier overtreedt het Kabinet/de minister de wet door normen voor biomassacentrales uit te vaardigen die niet voldoen aan de wettelijke eis tot ‘toepassing van ‘Best beschikbare Technieken’ conform de Wet milieubeheer. Maar dat hebben we toch eerder ook gezien in het PAS-debacle?

Installaties aan de Geerweg en de Knuttelweg

Als het ontwerp van de installatie aan de Geerweg identiek is aan dat van de Dwarsweg dan speelt bijbeide locaties hetzelfde probleem.
Ook van Geerweg hebben wij meetresultaten ontvangen. Ook daar wordt de stofnorm van 5 mg/Nm3 systematisch overschreden. De NOx-concentraties varieren ook van ruim boven 145 mg/Nm3, soms ook onder 145 mg/Nm3 maar ver boven de bovengenoemde 70 mg/Nm3.

Een deel van de metingen is onder deellast uitgevoerd zoals bij Ketel 1: meting van 8 juni 2017 wordt “vollast” geclaimd, maar uit de rookgasdebieten blijkt dat bij circa een kwart van vollast is gemeten.
Dit duidt erop dat buiten de periodes dat gemeten wordt de werkelijke emissies aanzienlijk hoger zijn.
De bovenstaande evaluatie heeft betrekking op de centrale aan de Dwarsweg en de Geerweg. Van locatie Knuttelweg hebben wij nog geen emissiegegevens ontvangen.

Vierde locatie

Er is nog een nieuwe vierde locatie in de planning.

Links:

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/499210-rivm-onderzoek-nodignaar-gezondheidseffecten-biomassa
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/steeds-meer-zorgen-om-effecten-biomassacentralesbrandende- ogen-keelpijn-en-niet-kunnen-slapen-va/

Verwezen wordt naar prof. Velders van het RIVM/ Universiteit Utrecht: g.j.m.velders@uu.nl
Johan Vollenbroek/MOB/06 5467 4047

In reactie op de dwangsom Biomassacentrale Ede

dit in reactie op het schrijven in de Gelderlander; Dwangsom 7 februari 2020

De biomassa centrales draaien op subsidie, erg veel subsidie…

Omdat het een business is die nog niet, en zeker niet in deze vorm door de markt opgepakt wordt, is daar geld voor vrij gemaakt. Zo kan onze Frans zijn groene ondoordachte plan toch doorzetten.

Dat was bekend…. Maar nu de biomassacentrales in de fout gaan met het overtreden van procedures en uitstootnormen… krijgen ze dwangsommen opgelegd van de gemeente….

DWANGSOMMEN!

Welnu, deze dwangsom komt gewoon ten laste van de winst- en verliesrekening van deze onderneming en wordt dus gewoon gedekt door de subsidie!

Misschien laat de biomassacentrale er nog even een duur betaald en bevriend adviesbureautje naar kijken… om dan toch tot de conclusie te komen dat er betaald moet worden….

Het is een wassen neus!

Het gaat om geld… Follow The Money!

DE GEMEENTERAAD (Ede)

Uit: Ededorp.nl Door: Joop Eding @J_Eding 8 februari 2020

In de beginjaren 80, toen ik nog jong en overmoedig was, heb ik mij op de plaatselijke politiek gestort. Ik nam een abonnement op de raadstukken, die netjes per post en soms per bode thuis in dikke enveloppen werden afgeleverd.

Na bestudering van de stukken, op naar het gemeentehuis. Bij de balie ontving ik nog de laatste nagekomen stukken en de bode wenste me een prettige avond. Vanaf de niet al te volle publieke tribune had ik een prima uitzicht op de politieke arena. B&W (voltallig) tegenover de raadsleden, waarvan nagenoeg de meeste strak in ‘t pak en daarachter de plaatselijke pers.

Het overgrote deel van de avond heb ik me prima ‘vermaakt’ en ik besloot dan ook dat dit voor herhaling vatbaar was. Aldus geschiede en ik bezocht vanaf dat moment, goed voorbereid, de raadsvergaderingen. Het viel me echter op dat lang niet alle raadsleden hun huiswerk goed hadden gedaan en in discussies met de toenmalige wethouders voor hen geen partij waren. Ik stak in mijn gesprekken met anderen op de tribune de verontwaardiging daarover niet onder stoelen of banken. Onder hen bevond zich ook de toenmalige penningmeester van het “nog jonge” CDA.

Na een aantal weken vroeg hij mij (ik was toen nog partijloos) of ik niet in het CDA geïnteresseerd was en eventueel een bestuursfunctie zou ambiëren. Ik heb daar een weekje over nagedacht en toegestemd. Bij gebrek aan tegenkandidaten werd ik al snel in het bestuur verkozen en werd bestuursgedelegeerde in de fractie. Om een lang verhaal kort te maken ook daar trof ik raadsleden aan die, leunend op hun jarenlange ervaring, meenden de stukken pas tijdens de vergadering te kunnen/moeten openen. De voorzitter zag het verschil tussen hen en mij en gaf mij regelmatig (waar dat feitelijk niet de bedoeling was) de kans mijn mening te uiten. Dat werd mij niet altijd door iedereen in dank afgenomen en na de verkiezingen (waar ik me ook intens met de kandidatenlijsten en vernieuwingen had bemoeid) wilde de fractie onder een nieuwe voorzitter me een halfjaar lang liever niet zien om zo een hechte op elkaar ingespeelde fractie te kunnen vormen. Dat luidde het einde van mijn politieke carrière in en sindsdien is het ook met het CDA nooit meer goed gekomen.

Vanwaar deze inleidende terugblik zult u vragen? Welnu, zeer onlangs besloot ik weer eens de Gemeenteraad te gaan volgen. Dat deed ik dus al heel lang niet meer, waar ik wel heel veel 2eKamerdebatten en hun commissievergaderingen volgde. De eerste keer ben ik al halverwege afgehaakt, men kon mijn aandacht echt niet vasthouden. Tot deze week. Het was niet alleen maar vanwege de aangekondigde live-ondertiteling die ik wel eens wilde meemaken, maar ook vanwege de door ededorp.nl opgeworpen discussie over de biomassacentrales, hun overlast en het gebrek aan (voldoende) aandacht daarvoor in de Raad.

Ik zat er helemaal klaar voor en werd aangenaam verrast door het interpellatiedebat. Maar helaas hield daar de aangename verrassing voor mij dan ook wel op. Ik dacht teruggeworpen te zijn in de tijd. Te vaak bleek (ook nu weer) dat te veel raadsleden zich onvoldoende hadden ingelezen en simpelweg de feiten niet op een rijtje hadden. Dat gold niet alleen bij het onderwerp biomassacentrales, maar bij nagenoeg alle agendapunten gedurende de avond. Ik vermeld hier nu geen namen en rugnummers omdat ik hen niet persoonlijk wil aanspreken op basis van 1 volledig gevolgde raadsvergadering. Maar vanaf nu zal ik een ieder kritisch volgen en ja, hen dan wel met naam en toenaam benoemen. Overigens ook hen die het wél goed doen.

Een link naar de beelden…. https://t.co/Kncd0l0Vuf?amp=1

Wie ik wel bij naam wil noemen is de wethouder Hoefsloot. Ik weet niet of de beste man gewoon zijn dag niet had, maar ik heb zelden een politicus zo zien schutteren en gebrek aan (diepte)kennis hebben van de behandelde dossiers. Dit gold zowel voor de biomassacentrales als de abri’s als de eikenprocessierupsen. Ik kreeg er spontaan jeuk van en hoop dan ook dat dit een incident was. U zult het mij niet euvel duiden dat ik vanaf nu ook deze wethouder graag een herkansing geef en hem in zijn functioneren nauwlettend zal volgen de komende tijd. Een taak die behoort bij de Gemeenteraad, maar daar en door hen om partijpolitieke redenen schijnbaar niet, maar zeker in onvoldoende mate wordt uitgevoerd.

Was er nou niets leuks die avond? Jazeker wel, de automatische ondertiteling was bij tijd en wijle hilarisch te noemen. Een raadslid (raadt u maar wie) werd zelfs ‘jurk’ genoemd. Dit zelflerende systeem zal straks beduidend minder tot een glimlach leiden. Hopelijk doet het niveau van onze raadsvergaderingen dat dan wel.

GELD MAAKT CREATIEF

van: ededorp.nl, door Douwe @ededorp_ 8 februari 2020

Ooit werkte ik bij een keuringsinstantie. We keurden grote installaties en waren monopolist in Nederland. Dat was lekker; niet alleen in bedrijfseconomische zin maar ook in termen van onafhankelijkheid. Een klant wiens installatie we afkeurden bleef een klant want er was maar één organisatie die mocht keuren: wij. Dat ging goed tot één of andere ambtenaar in Den Haag verzon dat er geprivatiseerd moest worden om concurrentie te forceren. Weg monopolie maar ook weg onafhankelijkheid. Klanten met door ons afgekeurde installaties bleken bij een concurrent zomaar goedkeuring te krijgen. Weg klant. We moesten leren leven met een oud adagium: die betaalt, die bepaalt.

Bij grote klanten word je dan ineens een stuk flexibeler. Wat meegaander. Ineens ga je ‘meedenken’ met je klant. Keurmeesters worden ineens een stuk creatiever. Dat zegt iets over feiten, bijvoorbeeld de feiten die gepresenteerd worden over de uitstoot van de biomassacentrales in Ede. De belangen zijn groot want er ligt een subsidiepot van 125 miljoen euro klaar voor de exploitant. Welke keuringsinstantie durft het aan om een klant die zijn rekening betaalt en die 125 miljoen subsidie euro kan binnenharken een genadeloos keuringsrapport te geven dat zegt dat hij eigenlijk zijn tent moet sluiten?

125 Miljoen euro maakt creatief. Zo zijn er maximale emissienormen voor biomassacentrales. Een centrale die een vermogen van 5,1 Megawatt heeft mag maximaal 5 milligram/m3 bagger uitstoten maar een centrale van 4,9 Megawatt mag 20 milligram/m3 uitbraken, dus 4x zoveel! Wat doen “onze” biomassacentrales? In de centrales aan de Dwarsweg en de Geerweg staan twee ketels van samen onder de 10 Megawatt vermogen.. Die laten ze per stuk testen. Zo kun je dus als centrale met twee ketels 2 x 20 milligram/m3 uitspugen zonder dat je de norm overschrijdt terwijl je als totale biomassacentrale eigenlijk maar 5 milligram/m3 mag uitstoten. Geld maakt creatief.

Nou heeft de wetgever hier een regel tegen gemaakt: artikel 6 lid b van artikel 3.7, paragraaf 3.2.1, afdeling 3.2, hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit, u weet wel, waarin staat dat je de vermogens van alle ketels bij elkaar moet optellen, en dan pas gaat kijken wat de maximale norm is. Het besluit om centrales in Ede met twee ketels te beschouwen als één fijnstoffabriek werd nooit genomen terwijl de oudste centrale uit 2016 stamt. Het maakt alle metingen tot nu toe een soort mosterd zonder maaltijd. Er wordt wel wat gemeten maar hoe de meetlat er uit ziet weet nog niemand. Maar maakt het een omwonende een ruk uit of dat fijnstof nou uit één, twee of tien schoorstenen komt?

Fijnstof? Ja, fijnstof. Er wordt in de rapporten alleen gepraat over stof dat volgens de gemeente iets anders is dan fijnstof. Ik kan iedereen garanderen dat stof dat door verschillende filterinstallaties is geweest maar toch uit de schoorstenen van de Geerweg komt niet hetzelfde stof is dat onder je bed ligt en je makkelijk even opzuigt met je kruimeldief. Dat is geen stof dat als een klontje naast de schoorsteen van de centrale neerploft. Nee, dat is stof dat zo klein is dat je het niet of nauwelijks meer kunt zien: fijnstof dus, dat hard de lucht in wordt geblazen en heel lang blijft rondzweven. Of door diverse luchtwegen van omwonenden wordt afgevangen. Maar er schijnt geen norm te zijn voor de uitstoot van fijnstof dus zand erover zei de wethouder. Alsof je van fijnstof niet afschuwelijk ziek kunt worden en alsof je door het niet te meten wilt zeggen dat het er niet is.

Kan dat allemaal niet anders? Ja hoor, de centrales kunnen ook gewoon draaien op aardgas. Nauwelijks roetdeeltjes of fijnstof.  Maar ja, als het Warmtebedrijf andere brandstof gebruikt dan biomassa dan krijgen ze geen subsidie. Er is ze dus alles aan gelegen om zo lang mogelijk biomassa te gebruiken. Hoe pervers wil je het hebben?

Nu het om volksgezondheid gaat had de raad kunnen besluiten buiten coalitieafspraken, bestuursakkoorden en fractiediscipline iets concreets te gaan doen. Bijvoorbeeld een onafhankelijke constante meting, volledig openbaar en aangelegd door een bedrijf zonder commerciële belangen in Nederland.

Dat had een bedrijf uit Duitsland kunnen zijn maar na donderdagavond is dit ook niet meer mogelijk: Het begrip ‘biomassa uit de regio’ blijkt te zijn opgerekt tot en met Duitsland.

Zo zie je maar weer: geld maakt creatief.

BIOMASSA

van: ededorp.nl, door Douwe

Op ededorp.nl hebben we al vaker twijfels gehad over de biomassacentrales. We waren niet de enige want op twitter verschenen steeds meer kritische tweets over het opstoken van onze bossen. Heet hangijzer bleek het onderzoek dat het Warmtebedrijf zelf heeft laten doen naar de troep die uit de schoorstenen van de centrales komt.

Onze vaste medewerker Alexander Vos de Wael vroeg daarop de rapporten van dit onderzoek bij het college maar kreeg tot op heden niets. Deze week belden we met de vriendelijke medewerkers van Omgevingsdienst de Vallei en ontvingen we de rapportages in onze digitale postbusgleuf. Snel en transparant en zo hoort het: complimenten voor ODDV.

De hoeveelheid rapportage was groot en het gebruik van scheikundige vaktaal maakte een eenvoudige doorgronding van de stof niet makkelijk. Via twitter vroegen we om hulp en die kwam snel. Een gespecialiseerde scheikundige trok zich het lot van zuurstofminnend Ede aan en analyseerde de rapportages.

Er komt natuurlijk van alles uit die schoorstenen van de biomassacentrales maar er is gefocust op drie categorieën: fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxiden. Vandaag werd de uitstoot van de biomassacentrale aan de Geerweg onderzocht en het goede nieuws is dat de emissie van SO2 (zwaveldioxiden) en NOx (stikstofoxiden) onder de wettelijke norm blijft. Dan betekent niet dat je het kunt vergelijken met frisse Alpenlucht maar het blijft in ieder geval binnen het wettelijk kader.

De specialist die de berekeningen voor ededorp.nl maakte had ook slecht nieuws:

Uit deze metingen blijkt dat deze centrale 3x zoveel Fijnstof uitstoot dan is toegestaan.”

We zijn natuurlijk uiterst voorzichtig met conclusies en ook met deze. Een indicatie die we ook kregen was de hoeveelheid fijnstof die jaarlijks wordt uitgebraakt door deze centrale. Een eerste voorzichtige schatting duidt op zo’n 800 kilo. Dat fijnstof dwarrelt gezellig door de lucht en komt dan uiteindelijk op de grond terecht. Maar misschien wel nadat het werd ingeademd door de studenten en jongeren die naar school gaan op de KennisCampus, die sinds vandaag EnergieCampus schijnt te heten maar dat lijkt me een beetje een parodie.

Terwijl al die bloedjes van kinderen overdag fijnstof happen hebben sommige studenten het nog wat ellendiger: de studentenflats staan op 50 meter afstand van deze centrale.

Voor de cijferfetisjisten staat hieronder de spreadsheet met een samenvatting van de metingen. Nogmaals een voorbehoud. Morgen komen de resultaten van de Dwarsweg. De rapporten van de centrale aan de Knuttelweg hebben we nog niet ontvangen.

Wat we wel hebben opgevangen zijn geruchten. Geruchten dat er in Ede een vierde biomassacentrale wordt gebouwd…

Later meer!

Overzicht Metingen Ede Geerweg

BIOMASSASUBSIDIE: SCHRIKKEN

van: ededorp.nl, door Douwe

Je kunt er natuurlijk op wachten dat fans van het Warmtebedrijf met hun eigen berekeningen komen om het ongelijk aan te tonen. Dat wordt een lange discussie die zal verzanden in details en de uitkomst zal niet gelezen worden.

Maar ondertussen blijven de centrales hun onzalige inhoud uitstorten over Ede, of het nou hoger of lager is dan de norm. Met steun van de overheid. Want voor de bestaande centrales kan het Warmtebedrijf maar liefst 110 miljoen euro subsidie ontvangen.

De vervuiler ontvangt.

Die subsidie wordt betaald van (energie)belastingcenten en die komen niet uit de lucht vallen. Kijk eens op je energierekening: degenen die vervuild worden betalen dus.

Toch werken we allemaal mee aan het succes van de biomassacentrale. We brengen allemaal onze dooie coniferen en beukenhaagjes naar de gemeentewerf. Je mag dan dankbaar zijn dat je daar niet voor hoeft te betalen. ACV zal misschien geld ontvangen van het Warmtebedrijf voor al dat ‘snoeiafval’ maar gezien de warme gevoelens van de wethouder voor biomassa kun je ook verwachten dat ACV dit gratis en voor niets naar de centrales brengt.

Dat zou dus al anders moeten: breng je brandstof voor de centrales dan zou je daar betaald voor moeten worden. Zeker als diezelfde centrales je kerstboom in de vorm van fijnstof weer naar je terug blaast.

Nou zijn we van www.ededorp.nl niet vies van een beetje subsidie alleen is het ons nog niet gelukt om ook maar één cent binnen te harken. Gek genoeg krijgen we maar weinig handreikingen van de gemeente Ede. Wat dat betreft is het Warmtebedrijf Ede wel een voorbeeld.

Want drie centrales zijn nog niet genoeg. Er is inmiddels een subsidie toegekend voor een vierde biomassacentrale. Met 15 miljoen valt dat voor Warmtebedrijfbegrippen een beetje tegen maar het is nog altijd 15 miljoen meer dan ededorp.nl ontving.

In totaal 125 miljoen subsidie die beschikbaar komt van (Edese) belastingbetalers om vervolgens kilo’s fijnstof over Ede te braken. Daar wordt niemand vrolijk van. Gelukkig is de Edese politiek wakker geworden, een gedeelte ervan althans. Er zijn raadsvragen gesteld en het zou goed zijn als deze tijdens een debat worden beantwoord en niet op een vrijdagmiddag in een mailtje worden verzonden naar de politieke partijen.

De laatste vraag is natuurlijk: waar komt die vierde centrale in Ede staan. Het antwoord staat op de site van RVO (klik hier) of kijk even op het kaartje boven dit artikel. De bewoners van Ede-Centrum zijn de gelukkigen! Lekker dicht bij de markt waardoor de bloemkolen op de markt ongeveer dezelfde behandeling krijgen als bij Albert Heijn: een dikke laag stoom met in dit geval een vleugje fijnstof.

Laten we in Ede eens iets innovatiefs doen: de biomassacentrales sluiten. Het zijn de sigaretten van de 21ste eeuw: marketinggeklets dat het allemaal supergezond en duurzaam is maar over vijftig jaar komen we er achter dat het bagger- en baggerslecht is.

Kom maar op met dat debat!

Naschrift: raadslid Bram van der Beek stuurde ons de mededeling dat de locatie van de nieuwe centrale nog niet bekend zou zijn en er daarom is gekozen voor een aanduiding ergens in het centrum. We houden het in de gaten.

UPDATE BIOMASSACENTRALE

van: ededorp.nl, door Douwe

Gisteren konden we al bekend maken dat de resultaten van de metingen van de biomassacentrale aan de Geerweg niet al te best leken. Onze vrijwilligers hebben de hele nacht doorgewerkt en hebben ook gekeken naar de resultaten van de centrale aan de Dwarsweg. De eerste voorzichtige conclusie van onze specialisten:

“De Fijnstof emissie ligt gemiddeld 74% hoger dan de norm van 5 mg/Nm3. De NO2 emissie ligt gemiddeld 17% hoger dan de norm van 145mg/Nm3.”

Een schrale troost: “De SO2 emissie blijft binnen de gestelde normen.”

Worden de Edese jongeren rond de KennisCampus aan de Zandlaan dagelijks getrakteerd op een fikse dosis fijnstof, hun ouders die werken op het industrieterrein krijgen ook hun dagelijkse portie. Ja, zo kunnen we het woningnoodprobleem ook oplossen natuurlijk want met dit soort emissies blijft er op den duur geen Edenaar meer over.

Het lijkt er overigens wel op dat de uitstoot verbetert in de zin dat er minder bagger uit de schoorstenen komt. Dat zoeken we, misschien, nog even uit. Daar staat dan weer tegenover dat er inmiddels een derde centrale aan Knuttelweg is geopend en er nog een nieuwe centrale in de planning staat. Dat vraagt om een klein rekenvoorbeeldje:

Er waren twee centrales die per stuk, bijvoorbeeld, 1000 kilo stof per jaar uitkotsen. In totaal dus 2000 kilo. Nu komen er 4 centrales, die misschien wel 40% minder uitstoten maar dan in totaal nog altijd 2.400 kilo over Ede uitstorten.

Maar goed, tegen die tijd kunnen meer Edenaren meegenieten van de geneugten van onze duurzame energievoorziening.

Wethouder Hoefsloot opende gisteren trouwens de KennisCampus Energietransitie Experience. Eén van de partners in dit project is MPD, de eigenaar van de biomassacentrales in Ede.

Tja…

Hieronder de samenvatting van de rapporten over deze centrale. Wil je zelf de rapporten inzien? Stuur een dm via onze twitteraccount @ededorp_ of laat je e-mailadres achter via het contactformulier.

Overzicht Metingen De Vallei Ede Final