Arnhem, Klingelbeekseweg.

Aan de Gemeenteraad en het College van B & W gemeente Arnhem

Schipper-Bosch Vastgoed wil middels haar Warmtebedrijf Arnhem 85.000 kg hout jaarlijks gedurende tenminste twaalf jaar laten verbranden in twee biomassa ketels in een stookruimte van 10 bij 10 meter onder woongebouw 7 van het landgoed Klingelbeek.

Deze energieopwekking wil men aanwenden voor de verwarming van de nieuwe woningen en de levering van warm water op het landgoed Klingelbeek. De schoorstenen van de verwarmingsketels bevinden zich echter zeer dicht bij de woningen aan de Klingelbeekseweg en het Oolgaardthuis.

De langdurige verbranding van pellets zal veel fijnstof, CO2 en gevaarlijke stoffen opleveren, die de gezondheid van de omwonenden zullen schaden. Door de hoogteverschillen in Arnhem kan ook de verdere omgeving belast worden. De verbrandingsinstallatie heeft een capaciteit van minder dan
5MW (HW/E) en heeft daarom geen vergunning van de overheid nodig. Hierdoor heeft geen toetsing van de toekomstige uitstoot van fijnstof, gevaarlijke stoffen en CO2 en haar effecten op de woonomgeving door de overheid plaats gevonden.

Echter het Oolgaardthuis is een dagcentrum voor autistische kinderen. Veel ramen van dit gebouw bevinden zich aan de kant van woongebouw 7, terwijl de schoorstenen van de biomassa ketels op minder dan 50 meter afstand van het Oolgaardthuis zijn geplaatst.

De buitenruimte voor het Oolgaardthuis wordt door de houtverbranding eveneens minder bruikbaar. De schoorstenen van de biomassaketels zullen slechts 2,45 meter boven het dak van het nieuwe woongebouw uitsteken.
Het is ons bekend dat een aantal mensen onder de direct omwonenden last heeft van astma.

Het bouw project wordt ontwikkeld in opdracht van Schipper-Bosch, die nauwe relaties met de gemeente Arnhem onderhoudt in verband met hun rol op het IPKW terrein van de Kleefse Waard.
Schipper-Bosch heeft met instemming van de gemeente Arnhem € 288.000 subsidie toegezegd gekregen van de Rijksoverheid om warmte d.m.v. houtverbranding te generen. Deze subsidie verlening blijkt een reden voor Schipper-Bosch te zijn om niet om te zien naar een andere en een meer duurzame warmtebron. Zo wordt bijvoorbeeld binnen afzienbare tijd aan de Utrechtseweg in het project voor de nieuwe wijk ‘De Hes’ een aardwarmte installatie geplaatst, waar het woonproject Klingelbeek haar energie van kan betrekken.

De gemeenteraad heeft tweemaal besloten dat de gemeente Arnhem de houtverbranding als energiebron in biomassa ketels niet toestaat als dit leidt tot meer CO2 en stikstof..

Desondanks heeft de gemeente Arnhem verzuimd de bewoners van de Klingelbeekseweg e.o. te informeren dat in een stookruimte onder het woongebouw in aanbouw biomassa ketels worden geplaatst, die de woningen in Klingelbeek zullen gaan verwarmen. Pas toen bewoners zelf gingen
informeren op de bouwlocatie, nadat de aannemer een grondverzakking had veroorzaakt, kregen zij december 2019 te horen dat biomassa-ketels de nieuwe woningen zullen gaan verwarmen.

Deze ovens zijn eveneens die maand in de ondergrondse stookruimte van gebouw 7 geplaatst. Gemeente Arnhem heeft na het besluit van de gemeenteraad nagelaten om in overleg te treden met haar ontwikkelingspartner Schipper-Bos om een warmte bron te vinden voor het bouwproject Klingelbeek, die de gezondheid van de omwonenden en de toekomstige nieuwe bewoners van Klingelbeek niet zal schaden.
Het is verbazingwekkend hoe inaccuraat de gemeente Arnhem handelde, nadat de gemeenteraad toch heel duidelijk bepaalde dat het ambtelijk apparaat niet mee moeten werken aan de totstandkoming van hout gestookte biomassa ovens.

Wij verzoeken de gemeenteraad en het College van B & W direct in overleg te treden met Schipper-Bosch Vastgoed om zo spoedig mogelijk een alternatief voor de geplande houtverbranding als warmtebron voor de woningen in Klingelbeek te vinden.

Het is anno 2020 onaanvaardbaar dat de gezondheid van de omwonenden en de bewoners van Klingelbeek wordt geschaad en in gevaar wordt gebracht door de permanente verbranding van hout met uitstoot van fijnstof en gevaarlijke stoffen in de buitenlucht.
Wanneer de gemeente Arnhem niet adequaat optreedt om de gezondheid van de inwoners van Arnhem te beschermen dan zullen wij het bestuur van de gemeente verantwoordelijk moeten stellen voor de schade en het leed, dat zij hierdoor aanricht.
Wij zullen er alles aan doen om deze schadelijke houtverbranding te laten beëindigen.


In afwachting van uw hopelijk positief antwoord, met hoogachting


namens de Arnhemse Bomenbond en omwonenden van het bouwproject Klingelbeek

Anne Ferwerda, Mirjam Snel, Joost Blasweiler, Bart en Annet Smits
Gerrit Snijders, Rob en Nicolle Wolvenne.

Lees ook: https://www.arnhemcentraal.info/nog-meer-vervuilende-biomassa-in-arnhem/

of deze…

https://www.gelderlander.nl/arnhem/br-arnhem-wil-herhaling-klingelbeek-voorkomen-en-broedt-op-verbod-op-pelletkachels-bij-nieuwbouw~a3f76efc/